Tjenesteydelser - 415002-2020

04/09/2020    S172

Danmark-Søborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 172-415002

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2850
Land: Danmark
Kontaktperson: Filip Finell
E-mail: FILFIN@gladsaxe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gladsaxe.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yhsfskmvoc
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning til Buddinge Byport

Sagsnr.: KB107
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gladsaxe Kommune gennemfører udbud af kontrakt vedr. bygherrerådgivning til nyt Sundheds- og Beskæftigelseshus benævnt ”Buddinge Byport”.

Bygherrerådgivere skal videreudvikle projektet sammen med Gladsaxe Kommune og relevante inte-ressenter og brugere, således at der kan gennemføres et udbud til totalentreprenør. Gladsaxe Kommune har tidligere fået udarbejdet detaljeret Ideoplæg (I Gladsaxe Kommune benævnt ”Program-oplæg”), herunder designmanual, og bygherrerådgiveren skal således arbejde videre på dette samt bygherrens øvrige eksisterende materiale.

I hovedtræk består opgaven i følgende ydelser og rådgivningsfaser:

1) Byggeprogram

2) Dispositionsforslag inkl. udbudsmateriale

3) Valg af totalentreprenør

4) Projektering

5) Udførelse

6) Aflevering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71220000 Arkitektprojektering
71300000 Ingeniørvirksomhed
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Projektområdet er beliggende i Gladsaxe Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som Udbuds med forhandling iht. udbudsloven. Udbuddet gennemføres elektronisk via portalen www.ibinder.dk

Se udbudsbetingelserne ift. det samlede udbudsmateriale, tidsplanen for udbudsprocessen samt prækvalifikations- og tilbudsfasen.

I hovedtræk består opgaven i følgende ydelser og rådgivningsfaser:

1) Byggeprogram

2) Dispositionsforslag inkl. udbudsmateriale

3) Valg af totalentreprenør

4) Projektering

5) Udførelse

6) Aflevering.

Opgaven skal udføres med udgangspunkt i ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning 2019 (rådgivningsfase 1 samt 3-6), dog således at udbud til totalentreprenør sker på baggrund af dispositionsforslag (rådgivningsfase 2) iht. ydelsesbeskrivelserne for byggeri og landskab 2018. Tilsvarende skal bygherrerådgiveren levere projekteringsledelse og IKT-ledelse i rådgivningsfase 1-3 iht. ydelsesbeskrivelserne for byggeri og landskab 2018.

Da opgaven således indeholder en del projektering, er rådgiveraftalen baseret på ABR 18.

Ydelserne i fase 1 - 3 skal leveres til et tilbudt fast honorar, ydelsesplan og organisering. Ydelserne i fase 4-6 honoreres i regning efter de tilbudte timepriser og organisering. Ved afslutning af rådgivningsfase 3 præciseres bygherrens ydelse og honorar for fase 4-6.

Se i øvrigt det fulde udbudsmateriale, herunder projekt- og ydelsesbeskrivelse samt rådgiveraftalen med tilhørende bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 05/01/2021
Slut: 01/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af kontrakten er baseret på den aktuelle tidsplan og løber til og med 1-års gennemgang. Det kan aftales, at rådgiver skal bistå med 5-års gennemgang som del af rådgivningsfase 6.

Varigheden af kontrakten er usikker og kan forlænges iht. ABR 18's bestemmelser herfor.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker på baggrund af, hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer. I denne vurdering lægges der vægt på, at der kan påvises relevante og aktuelle referencer i hver af de 3 referencekategorier samt at referencerne angår sammenlignelige byggeprojekter og rådgivningsopgaver.

I denne vurdering indgår bl.a. hvorvidt der er tale tilsvarende bygningstyper og størrelser, i hvilket omfang referencen angår samme rådgivningsfaser (1-6) samt referencer der indeholder digital projektering, commissioning og bæredygtighedscertificering.

I referencekategori 1 lægges der tillige vægt på følgende:

Referencer vedr. byggeprojekter der indeholder en høj grad af arkitektonisk og landskabsarkitektonisk rådgivning, herunder at entreprisen blev udbudt på baggrund af en detaljeret designmanual eller dispositionsforslag/projektforslag/hovedprojekt/udbudsprojekt. Der lægges også vægt på, at ansøger har bistået med bruger- og interessentinddragelse.

I referencekategori 2 lægges der tillige vægt på følgende:

Referencer vedr. byggeprojekter der indeholder sundhedshus og offentlig administration eller lignende funktioner. Der lægges også vægt på, at referencen angår et projekt, hvor ansøger har bistået med bygherrerådgivning under udførelse af totalentreprisen.

I referencekategori 3 lægges der tillige vægt på følgende:

Referencer vedr. renovering af eksisterende bygning fra ca. 1960’erne med henblik på husning af offentlig administration.

I udvælgelsen vil referencekategori 1 vægter 45 %, referencekategori 2 vægter 35 % og referencekategori 3 vægter 20 %.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En økonomisk aktør, herunder evt. støttende underrådgiver, udelukkes fra deltagelse i udbuddet, hvis denne er omfattet af én eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3 og § 136, stk. 1, nr.1-3 samt én eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (om tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område), nr. 2 (om insolvens mv.) samt nr. 4 (om konkurrencefordrejning).

En økonomisk aktør udelukkes således, hvis der ikke kan svares ”nej” til de i ESPD angivne udelukkelsesgrunde. Dette gælder dog ikke, hvis denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at den pågældende er pålidelig, jf. udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Som bevis for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, vil Gladsaxe Kommune acceptere egnet bevis iht. udbudslovens § 153.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende vedr. økonomisk og finansiel formåen i ESPD:

- Nettoomsætning i de 3 seneste offentliggjorte årsregnskaber

- Egenkapital i det seneste offentliggjorte årsregnskab.

- Soliditetsgrad i det seneste offentliggjorte årsregnskab.

Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.2) med hensyn til ansøgernes mulighed for at påberåbe sig andre virksomheders kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

A. Nettoomsætning på mindst 20 mio. DKK i det seneste offentliggjorte årsregnskab eller som gennemsnit i de seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber.

- Hvis ansøgeren er et konsortium, så skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt.

B. Egenkapital på mindst 7,5 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab eller soliditetsgrad på mindst 20 % i det senest offentliggjorte årsregnskab.

- Hvis ansøgeren er et konsortium, så skal konsortiet samlede egenkapital eller samlede soliditetsgrad opfylde kravene.

Både minimumskrav A og B skal være opfyldt. Minimumskrav B kan dog opfyldes via kravet til egenkapital og/eller via kravet til soliditetsgrad.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til brug for vurderingen af ansøgernes teknisk og faglig formåen, skal ansøgerne afgive oplysninger om nedenstående referencer i ESPD.

I stedet for at beskrive referencerne i ESPD, kan ansøger uploade en referenceliste sammen med ansøgningen, der beskriver og illustrerer referencerne.

Referencelisten bør opdeles i nedenstående 3 ”referencekategorier” samt med tydelig angivelse af de efterspurgte oplysninger.

I tillæg til beskrivelsen af referencerne i ESPD eller referenceliste, så opfordrer ordregiver ansøgerne til at udfylde skema til afgivelse af referenceoplysninger, jf. udbudsbetingelsernes bilag C. Formålet med bilag C er, at skabe sikkerhed for at ordregiver modtager de efterspurgte oplysninger om hver reference.

I ansøgningen efterspørges oplysninger om referencer i følgende 3 referencekategorier, der udbydes efterfølgende:

1) Op til 3 referencer vedr. arkitektonisk bygherrerådgivning eller arkitektornisk totalrådgivning på offentlige byggeprojekter.

2) Op til 3 referencer vedr. ingeniørmæssig bygherrerådgivning på offentlige byggeprojekter, der udbydes i totalentreprise.

3) Op til 2 referencer vedr. bygherrerådgivning til ombygningsprojekter i eksisterende bygninger.

For at skabe tilstrækkelig konkurrence om opgaven efterspørges referencer, der er færdiggjort senest 5 år inden afgivelse af ansøgning. Ved færdiggjort menes, at rådgivningsydelsen er afsluttet, dog således at dette senest kan udgøre tidspunktet for byggeriets aflevering. Har rådgiver således udført rådgivning under udførelse er færdiggørelsestidspunktet byggeriets aflevering, også selvom rådgiver evt. har bestået med rådgivningsydelser efter selve afleveringsforretningen (fx ved 1-års eftersynet).

For hver reference under referencekategori 1-3 gælder, at disse skal begrænses til 2-3 A4 sider pr. reference inkl. evt. illustrationer mv. Såfremt én referencer fylder mere end 3 A4 sider, vil der alene blive lagt vægt på indholdet i de første 3 A4 sider.

Til referencekategori 1 skal ansøger angive følgende:

- Ansøgers rolle i projektet (Bygherrerådgiver / totalrådgiver)

- Beskrivelse af byggeprojektet og opgaven, herunder bygningstype (kontor, sundhed, offentlig forvaltning mv), antal m2 bruttoetagemeter og etager, entrepriseform, hvilken arkitektonisk rådgivning der blev udført, herunder designmanual, dispositionsforslag/projektforslag/hovedprojekt/udbudsprojekt og omfanget af digital projektering, landskab, bruger- og interessentinddragelse, bæredygtighed, opgavens aktuelle status, mv.

- Start- og sluttidspunkt (færdiggørelsestidspunktet) for referencen

- Referencens økonomiske ramme (ekskl. moms)

- Kontaktperson og -oplysninger på ordregiver.

Til referencekategori 2 skal ansøger angive følgende:

- Ansøgers rolle i projektet (Bygherrerådgiver / underrådgiver mv.)

- Beskrivelse af byggeprojektet og opgaven, herunder bygningstype (kontor, sundhed, offentlig forvaltning mv), antal m2 bruttoetagemeter og etager, entrepriseform

- hvilken ingeniørmæssig bygherrerådgivning der blev udført, herunder omfanget af digital projektering, commissioning, bæredygtighed, opgavens aktuelle status, mv.

- Start- og sluttidspunkt (færdiggørelsestidspunktet) for referencen

- Referencens økonomiske ramme (ekskl. moms)

- Kontaktperson og -oplysninger på ordregiver.

Til referencekategori 3 skal ansøger angive følgende:

- Ansøgers rolle i projektet (Bygherrerådgiver / underrådgiver mv.)

- Beskrivelse af byggeprojektet og opgaven, herunder den eksisterende bygning og renoveringsomfanget, antal m2 bruttoetagemeter der indgik i referencen, hvilken bygherrerådgivning der blev udført, herunder omfanget af digital projektering, bæredygtighed, commissioning, opgavens aktuelle status, mv.

- Den eksisterende bygnings oprindelige opførelsesår

- Start- og sluttidspunkt (færdiggørelsestidspunktet) for referencen

- Referencens økonomiske ramme (ekskl. moms)

- Kontaktperson og -oplysninger på ordregiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Til referencekategori 1 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder alle følgende kriterier:

- Arkitektonisk bygherrerådgivning på offentligt byggeprojekt udbudt i totalentreprise

- Ansøger var kontraktpart og ikke underrådgiver

- Entrepriseudbud baseret på designmanual, dispositionsforslag eller projektforslag

- Økonomisk ramme på minimum 50 mio. ekskl. moms og/eller 2 000 m2 bruttoeteagemeter, og

- Referencens aktuelle status er som minimum ved igangsat udbud af totalentreprisekontrakt eller senere (entreprenørprojektering, udførelse og/eller aflevering).

Til referencekategori 2 skal ansøger som minimum kunne påvise én reference, der opfylder alle følgende kriterier:

- Ingeniørmæssig bygherrerådgivning på offentligt byggeprojekt udbudt i totalentreprise

- Ansøger var kontraktpart og ikke underrådgiver

- Referencen indeholder digital projektering i opgaven

- Økonomisk ramme på minimum 100 mio. ekskl. moms og/eller minimum 5 000 m2 bruttoetagemeter, og

- Referencens aktuelle status er som minimum ved igangsat udbud af totalentreprisekontrakt eller senere (entreprenørprojektering, udførelse og/eller aflevering).

Der stilles ikke minimumskrav til referencekategori 3, men disse referencer indgår i udvælgelsen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.4.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er baseret på "Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed" (ABR 18) med de i rådgiveraftalen og udbudsmaterialet angivne tilføjelser/fravigelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Ibinder), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3).

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Skabelon for konsortieerklæring er vedlagt udbudsbetingelserne. Hvis en ansøger baserer sig på andre virksomheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab), skal ansøger endvidere fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør at ansøger faktisk råder over denne formåen. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsbetingelserne. Den eller de andre virksomheder, som ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Gladsaxe Kommune anvender ESPD'et som en tro- og love erklæring, og ansøger vil derfor i udgangspunktet ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for forhold oplyst i ESPD. Gladsaxe Kommune er dog berettiget til at anmode ansøger/tilbudsgiver om dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, såfremt Gladsaxe Kommune vurderer, at dette er nødvendigt.

Der efterspørges dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § § 152 - 155.

Gladsaxe Kommune forbeholder sig ret til at anvende tilsvarende fremgangsmåde, som i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Det skal bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2200
Land: Danmark
E-mail: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2020