Tjenesteydelser - 415330-2020

04/09/2020    S172

Danmark-Hinnerup: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2020/S 172-415330

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
CVR-nummer: 29189714
Postadresse: Skovvej 20
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Juncker
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://favrskov.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/339755
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278012&B=FAVRSKOV
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278012&B=FAVRSKOV
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud vedr. totalrådgivning for ombygning af Kulturhuset Sløjfen og etablering af ny ungdomsklub

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgiverholdet skal overordnet levere følgende ydelser:

— Arkitektrådgivning, herunder udformning af udearealer

— Ingeniørrådgivning.

Totalrådgiver skal varetage totalrådgiveropgaven i forbindelse med til- og ombygning af Kulturhuset Sløjfen samt etablering af ny ungdomsklub. Totalrådgiveren skal bl.a. varetage følgende opgaver:

- Projektering og tekniske undersøgelser i forbindelse med opgaven

- Etablering af nye ungdomsklublokaler

- Indarbejdelse af musiklokale i det samlede projekt

- Ombygning/sammenbygning med Kulturhuset Sløjfen

- Udvidelse af Kulturhuset Sløjfens køkken, således madproduktion er mulig

- Erstatnings- og ekstralokaler til musikskolen og evt. andre kulturelle aktiviteter

- Forskønnelse og ny indretning af omkringliggende arealer.

Ordregiver gør opmærksom på, at commissioning varetages af ekstern rådgiver.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71220000 Arkitektprojektering
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71251000 Arkitektvirksomhed og inspektion af bygninger
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71320000 Ingeniørmæssig projektering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Favrskov Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgiverholdet skal overordnet levere følgende ydelser:

— Arkitektrådgivning, herunder udformning af udearealer

— Ingeniørrådgivning.

Totalrådgiver skal varetage totalrådgiveropgaven i forbindelse med til- og ombygning af Kulturhuset Sløjfen samt etablering af ny ungdomsklub. Totalrådgiveren skal som følge heraf bl.a. varetage følgende opgaver:

- Projektering og tekniske undersøgelser i forbindelse med opgaven

- Etablering af nye ungdomsklublokaler

- Indarbejdelse af musiklokale i det samlede projekt

- Ombygning/sammenbygning med Kulturhuset Sløjfen

- Udvidelse af Kulturhuset Sløjfens køkken, således madproduktion er mulig

- Erstatnings- og ekstralokaler til musikskolen og evt. andre kulturelle aktiviteter

- Forskønnelse og ny indretning af omkringliggende arealer.

Ordregiver gør opmærksom på, at commissioning varetages af ekstern rådgiver.

Rådgivningsaftalen vedr. totalrådgivning er baseret på ABR 18 med Favrskov Kommunes ændringer og tilføjelser.

Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med en (1) totalrådgiver for opgaven med kontraktstart og afslutningen af opgaven i henhold til hovedtidsplanen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer – CV og team / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Løsning af opgaven / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav, jf. del III. 1.3), udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til fem (5) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages fem (5) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de mest relevante referencer på baggrund af kriterierne angivet i teknisk og/eller faglig formåen, jf. del III. 1.3), hvor særligt nedenstående vil have betydning for udvælgelsen.

Ordregiver vil vurdere det positivt, hvis referencerne dokumenterer erfaring med:

- Rådgivning vedr. etablering af ny ungdomsskole

- Totalrådgivning med inddragelse af både mange forskellige interessenter (herunder forpagtere og institutioner) og politiske interessenter

- Totalrådgivning vedr. ombygning af kulturhus, så det favner flere formål og blevet mere multifunktionelt.

Ordregiver vil foretage en samlet vurdering af referencerne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse egenkapitalen for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

- Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. del II.2.4) og som alene eller sammen giver en sammenlignelig reference. Ved sammenlignelig reference henvises til del II.2.9).

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

- Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om: bygherre, rolle/ydelser i projektet, anlægssum og honorarets størrelse.

2) Beløb: Opgavens totale anlægsbudget i DKK.

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”.

4) Modtagere: Kundenavn gerne inkl. kontaktperson.

Ordregiver gør opmærksom på, at ansøger har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. uddybende beskrivelser, billeder og illustrationer mv.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Favrskov Kommune gør opmærksom på, at rådgivningsaftalen indeholder en etisk klausul samt en arbejdsklausul i punkt 2.5 og 17.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder ordregiver sig ret til at afvise sådanne ansøgere.

Ansøgere /tilbudsgivere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

— Alle spørgsmål skal stilles i EU-Supply igennem "spørgsmålsfunktionen"

— Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål & svar-dokument sammen med de øvrige udbudsdokumenter.

Det er ansøger/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i EU-Supply.

I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelserne vil spørgsmål modtaget inden spørgefristens udløb blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

— Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

— Skatteforvaltningen

— ATP

— Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405702
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2020