Varer - 417042-2019

05/09/2019    S171    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Højby: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2019/S 171-417042

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
CVR-nummer: 29188459
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4573
Land: Danmark
Kontaktperson: Tommy Reenberg
E-mail: tomre@odsherred.dk
Telefon: +45 59666973

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odsherred.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194236

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248947&B=ODSHERRED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248947&B=ODSHERRED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af fødevarer til Odsherred Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af fødevarer til Odsherred Kommune. Udbuddet er delt op i 2 rammeaftaler. Rammeaftale 1 omfatter: Kolonial, mejeri, frisk frugt og grønt, frisk fisk, frostvarer, konserves m.v. Estimeret forbrug årligt 5 500 000 DKK. Rammeaftale 2: Fersk og frosset kød samt kødpålæg. Estimeret forbrug årligt 1 500 000 DKK.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af fødevarer til Odsherred Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15881000
15890000
15893100
15894000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Odsherred Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af fødevarer til Odsherred Kommune. Udbuddet er delt op i 2 rammeaftaler. Rammeaftale 1 omfatter: Kolonial, mejeri, frisk frugt og grønt, frisk fisk, frostvarer, konserves m.v. Estimeret forbrug årligt 5 500 000 DKK. Rammeaftale 2: Fersk og frosset kød samt kødpålæg. Estimeret forbrug årligt 1 500 000 DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 3 x 12 måneder. I alt kontrakt længde maks 48 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgivers personlige forholdÆ

Tilbudsgiver skal i henhold til udbudsbekendtgørelsen og ESPD’en bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

Tilbudsgiver skal derudover i ESPD’en bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Tilbudsgiver har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5, samt

- Tilbudsgiver har ubetalt forfalden offentlig gæld på over 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

9.2 Økonomisk og finansiel formåen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbekendtgørelsen, ESPD’en og udbudslovens § 142:

- Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs. at seneste godkendte og revisorpåtegnede årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital),

- Soliditetsgrad på minimum 15% i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Likviditetsgrad på minimum 100% i det seneste afsluttede regnskabsår.

9.3 Teknisk og/eller faglig formåen:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Ansøger skal involvere teknikere, der er ansvarlige for kvalitetskontrol, uanset om de direkte eller indirekte hører til ansøgerens virksomhed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal i henhold til udbudsbekendtgørelsen og ESPD’en bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

Tilbudsgiver skal derudover i ESPD’en bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Tilbudsgiver har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5, samt

- Tilbudsgiver har ubetalt forfalden offentlig gæld på over 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

9.2 Økonomisk og finansiel formåen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbekendtgørelsen, ESPD’en og udbudslovens § 142:

- Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs. at seneste godkendte og revisorpåtegnede årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital),

- Soliditetsgrad på minimum 15% i det seneste afsluttede regnskabsår,

- Likviditetsgrad på minimum 100% i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Ansøger skal involvere teknikere, der er ansvarlige for kvalitetskontrol, uanset om de direkte eller indirekte hører til ansøgerens virksomhed.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se vedlagte udkast til rammeaftale.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/10/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 02/06/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/09/2019