Tjenesteydelser - 417756-2019

05/09/2019    S171

Danmark-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 171-417756

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
Postadresse: 7100
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: Kirketorvet 22
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Weng Petersen
E-mail: clwpe@vejle.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejle.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=elgahiefoz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=elgahiefoz
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vejanlæg, stibroer og landskabsbearbejdning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forbindelsesvej vest om Uhre

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven udbydes som totalrådgivning og omfatter alle arbejder vedrørende detailprojektering, EU-udbud, fagtilsyn og evt. byggeledelse for ny forbindelsesvej vest om Uhre på en strækning på ca. 2 km. Vejen skal placeres i det stærkt kuperede terræn vest for Vejle og forbinde Vardevej i syd med boligområde i nord. Vejen skal etableres med en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side. Desuden skal vejen forberedes for tilslutning af ny stamvej fra boligområde omkring st. 2 400, herunder evt. breddeudvidelse af vejen for en ny venstresvingsbane.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter alle arbejder vedrørende detailprojektering, EU-udbud, fagtilsyn og evt. byggeledelse for ny forbindelsesvej vest om Uhre på en strækning på ca. 2 km. Vejen skal placeres i det stærkt kuperede terræn vest for Vejle og forbinde Vardevej i syd med boligområde i nord. Vejen skal etableres med en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side. Desuden skal vejen forberedes for tilslutning af ny stamvej fra boligområde omkring st. 2 400, herunder evt. breddeudvidelse af vejen for en ny venstresvingsbane.

Der skal projekteres vej, stier, trug, rabatter, skråningsanlæg, dræn, afvanding, bassiner, rundkørsel, stitunnel, faunapassager, stibro, pullertbelysning langs cykelsti samt belysnings-anlæg og støjhegn i rundkørsel. Der skal projekteres 2 løsninger for stitunnel på skitse- og detailprojekteringsniveau for optimal placering ift. jordbalance og tilslutning til eksisterende anlæg samt ejendommen øst for rundkørslen med tilhørende anlægsoverslag. Der skal desuden foretages en vurdering af, om ekspropriation af ejendom øst for rundkørsel evt. vil give et bedre vej- og stiprojekt iht. vejreglerne. Som udgangspunkt skal begge løsninger medtages som option i entreprenørudbud.

Der indgår etablering af 3 faunapassager på den sydligste strækning af vejen samt en stibro ud for Stenbukken med tilhørende stiforbindelse, der forbinder boligkvarter på østsiden med skovarealer på vestsiden af vejen.

Der skal etableres horisontale dræn i stejle skråninger samt afvanding af vej og sti ved serie-forbundne forsinkelsesbassiner og i rør med store fald. Drænvand skal ledes i separat system.

Totalrådgiver skal stå for detailprojektering, EU-udbud, fagtilsyn og evt. byggeledelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre vælge 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave via referencer dokumenterer den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes ordregiver forventer at opnå de mest attraktive tilbud.

Ved vurderingen vil bygherre, udover graden af sammenlignelighed med den udbudte opgave i forhold til type og omfang, særligt lægge vægt på ansøger (teamets) dokumentation vedrørende:

(a) Planlægning af boreprogram samt udførelse og afrapportering af geotekniske undersøgelser, projekter med artesisk vand, okkerundersøgelser, skråningsstabilitet, drænforanstaltninger i skråninger og vedligehold af samme, erosionssikring, kalkstabilisering af opgravet jord til genindbygning i råjordsarbejder,

(b) Detailprojektering af brofundamenter, detailprojektering af vejprojekter samt udarbejdese af udbudsmateriale til vejprojekter i hovedentreprise, projektering af vejanlæg i totalrådgivning,

(c) Projektering af drænsystemer med horisontaldræn, som vist på afvandingstegningerne.

Ansøgerne vil blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de førnævnte ydelser. Jo flere af ydelserne ansøgeren kan dokumentere erfaring med i samme reference og jo større anlægsummen er, jo bedre vurderes referencen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Byggeledelse

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen, skal ansøger beskrive op til 10 referencer inden for løsning af tilsvarende opgaver.

Med tilsvarende opgaver menes der anlægssummer over 50 000 000 DKK ekskl. moms anlægsopgaver i fag- eller hovedentreprise indeholdende ydelser som:

— geotekniske undersøgelser,

— projekter med artesisk vand,

— okkerundersøgelser,

— skråningsstabilitet,

— drænforanstaltninger i skråninger og vedligehold af samme,

— erosionssikring,

— kalkstabilisering af opgravet jord til genindbygning i råjordsarbejder,

— drænsystemer med horisontaldræn,

— detailprojektering af brofundamenter,

— udarbejdelse af udbudsmateriale til vejprojekter i hovedentreprise.

Referenceprojekter bør som udgangspunktet ikke være ældre end 3 år gamle på ansøgnings-tidspunktet, men gerne igangværende. Ordregiver accepterer dog referencer ældre end 3 år, dog maksimalt 5 år, idet der vurderes at være tale om et projekt med sjældent forekommende kompleksitet under danske forhold.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Kort projektbeskrivelse;

3) Udførelsestidspunkt;

4) Rådgiverydelser;

5) Rådgiverhonorar;

6) Ansøgers rolle og ansvar i projektet.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, C med følgende vejledning:

— beskrivelse af referencen,

— omfang/størrelse på referencen indsættes under »Beløb« eller under »Beskrivelse«,

— sluttidspunkt (evt. forventet) angives under »Dato«,

— kunde angives under »Modtagere«.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende.

Jf. afsnit II.2.9) vil der ved begrænsning af antallet af ansøgere blive lagt vægt på relevansen og kvaliteten af de oplyste referencer vurderet i forhold til sammenlignelighed med den udbudte opgave. Derfor opfordres ansøger til tydeligt at angive sammenligneligheden under beskrivelsen af referencen eller alternativt under ESPD'ens del V.

Hvis der fremsendes/beskrives flere end 10 referencer lægges der alene vægt på de 10 først angivne referencer. Referencer for ikke-vundne/udførte konkurrencer/opgaver/projekter vil ikke blive taget i betragtning.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/10/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgningen skal afleveres digitalt på www.ibinder.dk jf. afsnit I.3) og skal bestå af:

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn på hovedansøger og eventuelle underrådgivere,

— ESPD i form af en XML-fil fra ansøger og særskilte filer fra eventuelle underrådgivere samt pdf-fil af den elektroniske ESPD,

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedmateriale.

Brug af den elektroniske ESPD:

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra www.ibinder.dk og gemme på ansøgers egen computer. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem ibinder, via fanen ESPD. Fra denne fane kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egen computer. Denne XML-fil og en udgave i pdf skal afleveres på www.ibinder.dk under fanen "PQ ansøgning"

Der henvises i øvrigt til http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Vejledninger hvor der ligger envejledning i udfyldelse af den elektroniske ESPD.

Spørgsmål til prækvalifikation:

Spørgsmål til prækvalifikationen kan stilles og vil blive besvaret på www.ibinder.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

Ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens

§ 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i

strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill

perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt

underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/09/2019