Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 418957-2015

Vis forkortet udgave

28/11/2015    S231

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Forberedende arbejder, udgravning og jordarbejder forud for opførelsen af en ny kontorbygning til Den Europæiske Investeringsbank i Luxembourg

2015/S 231-418957

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2950
Land: Luxembourg
Att: Lionel Zenner
Mailadresse: cs-procurement@eib.org

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.eib.org

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1093

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Forberedende arbejder, udgravning og jordarbejder forud for opførelsen af en ny kontorbygning til Den Europæiske Investeringsbank i Luxembourg (Luxembourg).
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder

NUTS-kode LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
De forberedende arbejder består i alle forberedelsesarbejder, der skal udføres på stedet forud for påbegyndelse af opførelsen af den nye EIB-bygning i Kirchberg (udgravning, opsætning på stedet, nødvendige installationer til adgang til EIB-området, støttemure, lyddæmpende elementer, afmærkning af områder, tilpasning til midlertidig trafikadgang, beskyttelsesmur til »East Kirchberg«-bygningen, tilpasninger til forsyningsleverancer osv.).
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45112400 Udgravning

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslåede byggearealer som anført i DIN 277:

— grundareal: 13 500 m2

— bruttogulvareal: 58 400 m2

— nettogulvareal: 53 300 m2

— brugbart areal: 35 200 m2.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Oplysninger om sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges, er beskrevet i udbudsmaterialet vedrørende kvalifikationer, der kan downloades via e-tendering-platformen. Det tilsvarende link er angivet i denne udbudsbekendtgørelse, del I, »Elektronisk adgang til oplysninger«.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Information vedrørende retslig form er beskrevet i udbudsmaterialet vedrørende kvalifikationer, der kan downloades via e-tendering-platformen. Det tilsvarende link er angivet i denne udbudsbekendtgørelse, del I, »Elektronisk adgang til oplysninger«.
III.1.4)Andre særlige vilkår
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgere vil blive udelukket fra nærværende udbud hvis nogen af udelukkelseskriterierne i medfør af artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter finder anvendelse på dem.
Ved underskrivelse af ansøgningsbrevet erklærer ansøgere, og i givet fald alle medlemmer af et konsortium, at de ikke befinder sig i 1 eller flere af situationerne anført i artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31.3.2004.
Ved underskrivelse af en forpligtelseserklæring erklærer enheder med tilknytning til ansøgeren, at de ikke befinder sig i 1 eller flere af situationerne anført i artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31.3.2004.
Den valgte tilbudsgiver (i givet fald alle medlemmer i et konsortium) skal fremlægge følgende dokumenter, 30 dage forud for underskrivelsen af kontrakten:
— relevant(e) straffeattest(er) eller, hvis dette ikke er muligt, tilsvarende dokumenter, der er udstedt af en retlig eller administrativ myndighed i det land, hvor ansøgerne og underkontrahenterne er registreret
— certifikater udstedt af de relevante myndigheder om betaling af skatter og sociale bidrag i det land, hvor ansøgerne og underkontrahenterne er registreret. Hvis det pågældende land ikke udsteder sådanne certifikater, kan de erstattes af en erklæring afgivet under ed eller en højtidelig erklæring over for en kompetent retlig eller administrativ myndighed, en notar eller et andet kompetent fagligt organ i det pågældende land.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgerne skal downloade ansøgningsdokumenterne via e-tendering-platformen. Det tilsvarende link er angivet i denne udbudsbekendtgørelse, del I, »Elektronisk adgang til oplysninger«.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgerne skal downloade ansøgningsdokumenterne via e-tendering-platformen. Det tilsvarende link er angivet i denne udbudsbekendtgørelse, del I, »Elektronisk adgang til oplysninger«.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: I tilfælde af, at flere end det maksimale antal af valgbare ansøgere opfylder udvælgelseskriterierne, vil de relative stærke og svage sider ved disse ansøgeres ansøgninger blive gennemgået igen med henblik på at fastsætte rækkefølgen for udvælgelse. Alle detaljer er beskrevet i dokumenterne til download og mere specifikt i bilag 1 »Betingelser til kvalifikation«, kapitel 4.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
LZ-1277.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
19.1.2016 - 23:59
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
24.3.2016
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
engelsk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
VI.2)Oplysninger om EU-midler
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.11.2015