Usluge - 421022-2015

Prikaži smanjeni prikaz

01/12/2015    S232

Belgija-Bruxelles: Temeljna pitanja pregleda u području ulaska na tržište, upravljanja oskudnim sredstvima i općih potrošačkih pitanja — SMART 2015/0003

2015/S 232-421022

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava B: Mreže i usluge elektroničke komunikacije, Odjel B1: Regulatorna koordinacija i poslovanje
Poštanska adresa: BU25 04/024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/funding-opportunities/all

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=730

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Sporna pitanja pregleda u području ulaska na tržište, upravljanja oskudnim sredstvima i općih potrošačkih pitanja — SMART 2015/0003
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Studijom će se ocijeniti trenutačni regulatorni okvir s ciljem određivanja temeljnih aspekata pregleda i pružiti dalekovidna analiza, uzimajući u obzir utjecaj tehnoloških promjena i razvoja tržišta regulacije. Navedeno će se provesti na temelju ocjene budućih regulatornih izazova u pogledu:
(1) ulaska na tržište, posebno pitanja odobrenja, uključujući spektar (potreba za iscrpnijim uobičajenim postupcima i uvjetima odobrenja); i
(2) upravljanja oskudnim sredstvima, posebno dodjele i raspodjele spektra, uključujući dijeljenje i numeriranje (povećana potreba za brojevima za komunikacije M2M), s fokusom na rizik od iscrpljivanja sredstava numeriranja i dodjeljivanje brojevnih raspona i prava prvenstva; kao i
(3) aspekata krajnjih korisnika, uz iznimku univerzalne usluge, među ostalim, snopova, prebacivanja i interakcije između fiksnih i mobilnih pretplata.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 249 932 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženog zadatka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 60
3. Organizacija rada. Značaj 20
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0003.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 2-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 118-212393 od 20.6.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0741515/00-77
V.1)Datum sklapanja ugovora :
18.11.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: WIK-Consult GmbH kao vodeći partner za konzorcij WIK-Consult GmbH, Cullen International SA i Université de Namur
Poštanska adresa: Rhöndorfer Straße 68
Mjesto: Bad Honnef
Poštanski broj: 53604
Država: Njemačka

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 249 932 EUR
Bez PDV-a
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 9
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Dio: 18,24 %

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Elektronička komunikacija.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava R: Podrška, Odjel R2: Financije
Poštanska adresa: BU25 04/024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu

VI.4)Datum slanja ove objave:
19.11.2015