Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 421022-2015

Prikaži smanjeni prikaz

01/12/2015    S232

Belgija-Bruxelles: Temeljna pitanja pregleda u području ulaska na tržište, upravljanja oskudnim sredstvima i općih potrošačkih pitanja — SMART 2015/0003

2015/S 232-421022

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava B: Mreže i usluge elektroničke komunikacije, Odjel B1: Regulatorna koordinacija i poslovanje
Poštanska adresa: BU25 04/024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/funding-opportunities/all

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=730

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Sporna pitanja pregleda u području ulaska na tržište, upravljanja oskudnim sredstvima i općih potrošačkih pitanja — SMART 2015/0003
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Studijom će se ocijeniti trenutačni regulatorni okvir s ciljem određivanja temeljnih aspekata pregleda i pružiti dalekovidna analiza, uzimajući u obzir utjecaj tehnoloških promjena i razvoja tržišta regulacije. Navedeno će se provesti na temelju ocjene budućih regulatornih izazova u pogledu:
(1) ulaska na tržište, posebno pitanja odobrenja, uključujući spektar (potreba za iscrpnijim uobičajenim postupcima i uvjetima odobrenja); i
(2) upravljanja oskudnim sredstvima, posebno dodjele i raspodjele spektra, uključujući dijeljenje i numeriranje (povećana potreba za brojevima za komunikacije M2M), s fokusom na rizik od iscrpljivanja sredstava numeriranja i dodjeljivanje brojevnih raspona i prava prvenstva; kao i
(3) aspekata krajnjih korisnika, uz iznimku univerzalne usluge, među ostalim, snopova, prebacivanja i interakcije između fiksnih i mobilnih pretplata.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 249 932 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženog zadatka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 60
3. Organizacija rada. Značaj 20
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0003.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 2-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 118-212393 od 20.6.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0741515/00-77
V.1)Datum sklapanja ugovora :
18.11.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: WIK-Consult GmbH kao vodeći partner za konzorcij WIK-Consult GmbH, Cullen International SA i Université de Namur
Poštanska adresa: Rhöndorfer Straße 68
Mjesto: Bad Honnef
Poštanski broj: 53604
Država: Njemačka

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 249 932 EUR
Bez PDV-a
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 9
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Dio: 18,24 %

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Elektronička komunikacija.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava R: Podrška, Odjel R2: Financije
Poštanska adresa: BU25 04/024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu

VI.4)Datum slanja ove objave:
19.11.2015