Usluge - 421526-2018

28/09/2018    S187

Švedska-Solna: Upravljanje podacima o nadzoru, analiza podataka GIS-a, biostatistika i usluge upravljanja dokumentima

2018/S 187-421526

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti
Poštanska adresa: Gustav III:s Boulevard 40
Mjesto: Solna
NUTS kod: SE SVERIGE
Poštanski broj: 16973
Država: Švedska
Osoba za kontakt: Procurement Back Office
E-pošta: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4080
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4080
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Upravljanje podacima o nadzoru, analiza podataka GIS-a, biostatistika i usluge upravljanja dokumentima

Referentni broj: OJ/2018/SRS/8990
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72322000 Usluge upravljanja podacima
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) traži usluge za upravljanje podacima i dokumentima o javnom zdravlju, uključujući upravljanje geošifriranim podacima i odgovarajućim sustavima te velikim podacima iz sustava zdravstvene skrbi. Nadalje, ECDC traži usluge u području epidemiološke statističke analize, uključujući nacrt studije, statističke savjete i razvoj aplikacija u R.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 3
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Upravitelj podataka, analitičar podataka, analitičar upravljanja podacima/informacijama i analitičar podataka GIS-a

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72322000 Usluge upravljanja podacima
38221000 Geografski informacijski sustav (GIS ili istovrijedno)
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: SE SVERIGE
II.2.4)Opis nabave:

Očekivana usluga sastoji se od pružanja kvalificiranih osoba u odgovarajućem području koji će raditi pod nadzorom člana osoblja ECDC-a i u bliskom kontaktu s timovima ECDC-a u svrhu isporuke upravljanja podacima, analize podataka i stručnosti u pogledu upravljanja podacima/informacijama (uključujući geoprostorne podatke) ECDC-u i dionicima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Biostatističke usluge

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000 Statističke usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: SE SVERIGE
II.2.4)Opis nabave:

Očekivana usluga sastoji se od pružanja rezultata isporuke u području biostatistike primijenjenih na podatke o javnom zdravlju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge upravljanja dokumentima

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72512000 Usluge upravljanja dokumentacijom
72330000 Usluge standardizacije i klasifikacije sadržaja ili podataka
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: SE SVERIGE
II.2.4)Opis nabave:

Očekivana usluga sastoji se od usluga koje će pružati kvalificirane osobe u odgovarajućim područjima upravljanja elektroničkim sadržajem i analize elektroničkog sadržaja — u suradnji s ECDC-ovim timovima u svrhu isporuke stručnosti u pogledu upravljanja elektroničkim sadržajem i analize elektroničkog sadržaja za ECDC-ove korisnike i njegove dionike u području sprečavanja i kontrole zaraznih bolesti.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 4
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/11/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/11/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/09/2018