Roba - 422200-2020

Submission deadline has been amended by:  500747-2020
09/09/2020    S175

Hrvatska-Zagreb: Sustav dvostrukog pohranjivanja s neovisnim diskom (RAID)

2020/S 175-422200

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Nacionalni registracijski broj: 43541122224
Poštanska adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@mvep.hr
Telefon: +385 14569911
Telefaks: +385 14597448
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mvep.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0032230
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Uređaj za centralnu pohranu podataka

Referentni broj: 410/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30233141 Sustav dvostrukog pohranjivanja s neovisnim diskom (RAID)
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Uređaj za centralnu pohranu podataka.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 360 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30233141 Sustav dvostrukog pohranjivanja s neovisnim diskom (RAID)
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Uređaj za centralnu pohranu podataka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke robe / Ponder: 15,00
Cijena - Ponder: 85,00
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 360 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 75
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz podtočke 4.1.1. dokumentacije o nabavi gospodarski subjekt dostavlja ispunjen obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Naručitelj će prije donošenja Odluke zatražiti od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje postojanje sposobnosti iz ove podtočke i to:

1. izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno, te se dokumenti kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti moraju dostaviti za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata.

Također, ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor ili se oslanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta, dužan je dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve podugovaratelje kao i gospodarske subjekte na čiju se sposobnost oslanja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/10/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 10/01/2021
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/10/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/09/2020