Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 422581-2019

09/09/2019    S173

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja prometne signalizacije

2019/S 173-422581

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Katica Ivan
E-pošta: katica.ivan@hac.hr
Telefon: +385 14697372
Telefaks: +385 14694473
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hac.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje autocesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA

Referentni broj: H 175/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50232200 Usluge održavanja prometne signalizacije
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 997 703.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50232200 Usluge održavanja prometne signalizacije
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, A4 Zagreb - Goričan, A5 Beli Manastir - Osijek - granica BiH, A6 Rijeka - Zagreb, A7 Rupa - Križišće, A10 Ploče - granica BiH.

II.2.4)Opis nabave:

Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok izlaska na teren razina ozbiljnosti „A" / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok izlaska na teren razina ozbiljnosti „B" / Ponder: 5 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 090-216317
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
14/08/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Telegra Systems d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 65763503590
Poštanska adresa: Plešivička 3
Mjesto: Sveta Nedelja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
E-pošta: ninoslav.palac@telegra-europe.com
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 600 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 997 703.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/09/2019