Tjenesteydelser - 422854-2020

09/09/2020    S175

Danmark-Frederikshavn: Bortskaffelse og behandling af affald

2020/S 175-422854

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Spildevand A/S
Postadresse: Knivholtvej 15
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Sundmark
E-mail: ks@kruger.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://byggeweb.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://forsyningen.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Frederikshavn Spildevand - bortskaffelse af slam 2020 - byggeweb TN602530A

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Slam skal håndteres fra følgende renseanlæg:

1) afhentning, transport og slutdeponering af slam fra Frederikshavn Spildevand A/S' anlæg i Frederikshavn

2) afhentning, transport og slutdeponering af slam fra Frederikshavn Spildevand A/S' anlæg i Sæby

3) afhentning, transport og slutdeponering af slam fra Frederikshavn Spildevand A/S' anlæg i Skagen

4) afhentning, transport og slutdeponering af slam fra Frederikshavn Spildevand A/S' anlæg i Ålbæk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

DK050- Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Afhentning, transport og slutdeponering af slam fra renseanlæg under Frederikshavn Forsyning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder x 2.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Juridiske, økonomiske, finansielle og teknisk oplysninger jfr. del III.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

- Der kræves dokumentation for at virksomheden ikke i øvrig befinder sig under omstændigheder som beskrevet i udbudsdirektivets art. 57 stk. 1, stk. 2 og stk 4.

- Der skal vedlægges en underskrevet tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til det offentlige, jf. udbudsloven § 135, stk. 3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Årsregnskaber for de seneste 3 år. Informationen kan reduceres til: resultatopgørelse, balance, egenkapital, gæld, notater og revisors bemærkninger.

2) Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring, herunder størrelsen af den aktuelle forsikringsdækning fordelt på person- og formueskade.

3) Erklæring om leverandørens omsætning inden for det kontraktområde kontrakten vedrører, i de seneste 2 regnskabsår.

Der kræves positiv egenkapital i de 3 seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Oplysning om, hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiver eventuelt agter at give i underentreprise. Referenceliste med op til 5 referencer for tilsvarende opgaver løst inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og kontaktperson, telefon nummer og/eller email-adresse anføres. Tidligere kontraktholdere vil blive kontaktet, som opfølgning på tilbudsgivers referencer.

— Oplysning om anvendt materiel.

— En beskrivelse af, hvilke generelle foranstaltninger tilbudsgiver har truffet til sikring af kvaliteten.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/10/2020
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over manglende prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen løber kun, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for relevante grunde for beslutningen, jvf. bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2020