Tjenesteydelser - 422867-2020

09/09/2020    S175

Danmark-Rønne: Indsamling af affald

2020/S 175-422867

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Affaldsbehandling
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Almegårdsvej 8
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Larsen
E-mail: hl@bofa.dk
Telefon: +45 56925513
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bofa.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/81568376-fd0e-4d7a-be24-4d5682be3d1f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/81568376-fd0e-4d7a-be24-4d5682be3d1f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/81568376-fd0e-4d7a-be24-4d5682be3d1f/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Affaldsindsamling på Bornholm

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") udbyder kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

— Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling.

— Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til 2 år yderligere.

— Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 370 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90511400 Indsamling af papir
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613600 Containere på hjul
44613700 Affaldscontainere
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") udbyder kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

— Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling.

— Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til to år yderligere.

— Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden.

Opgaven vedrører følgende 12 fraktioner af affald:

1) Restaffald

2) Plast

3) Pap

4) Papir

5) Glasflasker og glasemballage

6) Madaffald (KOD)

7) Blandede småbatterier

8) Småt elektronikskrot

9) Metal

10) Farligt affald

11) Tekstiler

12) Komposit.

Indsamlingsopgaven omfatter tilkørselsveje og ejendomme, hvor udførelsen af indsamlingsopgaven kan stille særlige krav til indsamlingsmateriel og/eller -køretøjer.

Kontrakten omfatter ca. 22 500 helårshusstande og ca. 4 400 sommerhusstande, hvorfra indsamlingen af de omfattede fraktioner skal ske. Bofa forventer dog at etablere affaldsøer, hvor en del af affaldsindsamlingen derefter kommer til at overgå til.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Affaldsfaglig løsning og kvalitet, herunder innovation / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Uddannelse og arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø- og ressourceforhold / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/03/2031
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Bofa kan forlænge kontrakten på uændrede vilkår 2 gange i op til 1 år pr. forlængelse. Forlængelse skal meddeles renovatøren med et varsel på mindst 6 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Bofa har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere, der ikke er omfattet af de i udbuddet gældende udelukkelsesgrunde og som opfylder de i udbuddet fastsatte krav til egnethed, overstiger 5, vil Bofa foretage en udvælgelse af de bedst egnede blandt disse ansøgere.

Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterium:

- Den mest relevante erfaring.

Bofa vurderer de af ansøger oplyste erfaringer fra aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder om indsamling af affald fra husstande. I jo højere grad referencerne indholdsmæssigt svarer til den udbudte kontrakt, desto mere positivt vil Bofa bedømme ansøgningen.

I sammenligningen mellem referencerne og den udbudte kontrakt vil Bofa bl.a. lægge vægt på, i hvilket omfang:

i) indsamlingen er sket fra husstande med problematiske adgangsveje

ii) under anvendelse af særligt tilpasset materiel for at imødekomme mindre fremkommelige tilkørselsveje og

iii) om aftalen har omfattet et innovativt samarbejde og/eller nytænkende løsninger.

Ansøger opfordres til at beskrive sine referencer udførligt og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med den udbudte kontrakt.

Udvælgelsen sker alene på baggrund af de referencer, som er angivet i ESPD, og højst 3. Har ansøger angivet flere referencer end 3, vil alene de 3 nyeste referencer blive taget i betragtning ved udvælgelsen. Det gælder også, hvor ansøger er en sammenslutning af virksomheder og/eller hvor ansøger baserer sin ansøgning på en eller flere andre enheders teknisk og faglige formåen.

Bedømmer Bofa 2 eller flere ansøgninger lige positivt, og er det for afgørende for udvælgelsesbeslutningen at rangordne de heraf berørte ansøgere, sker rangordning ud fra omfanget af ansøgernes referencer målt på omsætning inden for de seneste 3 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD med de heri efterspurgte oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Bofa stiller følgende krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

— At ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 60 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

— At ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10 % i det på ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

— At ansøger har en egenkapital på minimum 5 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD med de heri efterspurgte oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers referencer skal omfatte mindst 2 aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder om indsamling af affald fra husstande med en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 10 mio. DKK pr. aftale. Indsamlingsopgaven skal helt eller delvis være udført inden for de seneste 3 år (regnet fra ansøgningsfristen) og omfatte restaffald og minimum 2 yderligere fraktioner.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene fremgår af udbudsmaterielets udkast til kontrakt. Ansøger bør bl.a. være opmærksom på, at kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

I udbuddet gælder foruden de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1)-7).

Bofa vil i umiddelbar forlængelse af sin udvælgelsesbeslutning indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD fra de udvalgte ansøgere.

Som dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke ansøger, accepterer Bofa de former for dokumentation, der fremgår af udbudslovens § 153.

For virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, kan denne dokumentation fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen med oplysninger fra Skifteretten, ATP, Politiet og Skatteforvaltningen.

Dokumentation for opfyldelse af krav til økonomisk og finansiel kapacitet, henholdsvis teknisk og faglig kapacitet, samt for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, kan fremlægges i form af

- uddrag af årsregnskab eller tilsvarende, der viser omsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår

- kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) til kontaktperson(-er) hos de kunder, som ansøger har oplyst som referencer i ESPD, i det omfang oplysningerne herom ikke måtte fremgå af ESPD.

Består ansøger af en sammenslutning af virksomheder, skal dokumentation fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen.

Er ansøgers ansøgning baseret på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal dokumentation tillige helt eller delvis vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Efter § 7, stk. 1, skal klage over ikke at være udvalgt til at afgive tilbud på den udbudte kontrakt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter Bofas afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Efter § 7, stk 2, skal andre klager over udbuddet være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Bofa har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at kontrakten er blevet indgået. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Det er forbundet med et gebyr på 20 000 DKK at klage til Klagenævnet for Udbud.

Klager skal samtidigt med indgivelsen af klagen til Klagenævnet for Udbud sende kopi af klagen med bilag til Bofa.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2020