Tjenesteydelser - 423911-2022

03/08/2022    S148

Danmark-Kgs. Lyngby: Tjenesteydelser i forbindelse med fiskefartøjer

2022/S 148-423911

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Torrendrup
E-mail: cvto@dtu.dk
Telefon: +45 23100296
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335126&B=DTU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335126&B=DTU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forskningstogter efter tobis i Nordsøen og Skagerrak

II.1.2)Hoved-CPV-kode
63726700 Tjenesteydelser i forbindelse med fiskefartøjer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DTU foretager videnskabelige togter i Nordsøen/Skagerrak, som består af to sektioner. Sektion 1 foregår i nordlige og centrale del af Nordsøen med forventet 15 døgns varighed i november/december måned. Sektion 2 foregår i den sydlige del af Nordsøen (se bilag 4) med forventet 10 dages varighed i samme periode. Der foretages forsøgsfiskeri med en modificereret muslingeskraber efter nedgravede tobis i døgnets mørke timer. Togtet dækker de vigtigste tobis banker i Nordsøen og Skagerrak. Togtet er et årligt tilbagevendende togt under EU’s Data Collection Framework og resultaterne bliver benyttet til bestemmelse af størrelsen af rekrutteringen af tobis. Til brug for togterne har DTU behov for at leverandøren stiller fornødne fartøjer og bemanding til rådighed og denne opgave udbydes hermed.

Aftalen løber over tre år, med første togt november/december 2022. Herudover har DTU mulighed for at forlænge aftalen i op til to år yderligere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
63726400 Chartring af skibe
77700000 Virksomhed i forbindelse med fiskeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DTU foretager videnskabelige togter i Nordsøen/Skagerrak, som består af to sektioner. Sektion 1 foregår i nordlige og centrale del af Nordsøen med forventet 15 døgns varighed i november/december måned. Sektion 2 foregår i den sydlige del af Nordsøen (se bilag 4) med forventet 10 dages varighed i samme periode. Der foretages forsøgsfiskeri med en modificereret muslingeskraber efter nedgravede tobis i døgnets mørke timer. Togtet dækker de vigtigste tobis banker i Nordsøen og Skagerrak. Togtet er et årligt tilbagevendende togt under EU’s Data Collection Framework og resultaterne bliver benyttet til bestemmelse af størrelsen af rekrutteringen af tobis. Til brug for togterne har DTU behov for at leverandøren stiller fornødne fartøjer og bemanding til rådighed og denne opgave udbydes hermed.

Aftalen løber over tre år, med første togt november/december 2022. Herudover har DTU mulighed for at forlænge aftalen i op til to år yderligere.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges af DTU i 2 gange 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Togtet er et årligt tilbagevendende togt under EU’s Data Collection Framework og resultaterne bliver benyttet til bestemmelse af størrelsen af rekrutteringen af tobis.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes oplyse følgende nøgletal i gennemsnit for de seneste tre år:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal for de seneste 3 afsluttede og godkendte regnskabsår som minimum i gennemsnit have haft en:

- Positiv egenkapital

- Soliditetsgrad på 10 %

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes oplyse én sammenlignelig reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum angive 1 reference for sammenlignelige aftaler.

Med sammenlignelige aftaler menes aftaler med en værdi på mindst DKK 1.000.000 vedrørende til-svarende ydelser, det vil sige chartring af fartøjer i videnskabelig sammenhæng. Aftalen, som referencen henviser til, må ikke være mere end 3 år gammel, regnet fra datoen for tilbudsfristen og forstået således at der referenceaftalen skal være indgået og/eller under udførelse indenfor de tre år.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Aftale indgås på baggrund af standarden BIMCO Supplytime 2017, jf. også udbudsmaterialet. DTU betaler selv for brændstof

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. Ansøgninger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. lov nr. 1564 af 15 december 2015 (udbudsloven) med senere ændringer §§ 134a stk. 1, 135, stk. 1-3 og 136. Derudover må ansøger ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137 nr. 1, 2 og 6.

ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply. Bemærk venligst følgende:

- En tilbudsgiver, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til tilbuddet vedlægges, såvel eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV:

”Udvælgelseskriterier”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og skal være underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, byder sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger - er Ordregiver berettiget til at anmode ansøger om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke

har medført en begrænsning af konkurrencen i strid med konkurrenceloven, herunder godtgøre at det ikke har medført en mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/07/2022