Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 424275-2021

20/08/2021    S161

Hrvatska-Zagreb: Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za ceste i druge pogone

2021/S 161-424275

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Milena Cikoja
E-pošta: milena.cikoja@hac.hr
Telefon: +385 14697375
Telefaks: +385 14697307
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hac.hr
Adresa profila kupca: www.hac.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0030466
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje autocesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

USLUGA POPRAVKA ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE, GRUPA I,II, III

Referentni broj: H49/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50230000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za ceste i druge pogone
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

USLUGA POPRAVKA ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE, GRUPA I,II, III

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

USLUGA POPRAVKA ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE, GRUPA I - TIP DALEKOVOD

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50230000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za ceste i druge pogone
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja Usluge su lokacije Naručitelja: autocesta A1, A3, A4,A5,A6,A7,A10, A11 i dio DC D102

II.2.4)Opis nabave:

USLUGA POPRAVKA ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE, GRUPA I - TIP DALEKOVOD

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Radni stroj i priključak (makara) za demontažu/montažu stupova elastične odbojne ograde / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

USLUGA POPRAVKA ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE, GRUPA II - TIP FRACASSO

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50230000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za ceste i druge pogone
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja Usluge su lokacije Naručitelja: autocesta A1, A3, A4,A5,A6,A7,A10, A11 i dio DC D102

II.2.4)Opis nabave:

USLUGA POPRAVKA ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE, GRUPA II - TIP FRACASSO

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Radni stroj i priključak (makara) za demontažu/montažu stupova elastične odbojne ograde / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 610 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

USLUGA POPRAVKA ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE, GRUPA III - TIP SAFEROAD

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50230000 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za ceste i druge pogone
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja Usluge su lokacije Naručitelja: autocesta A1, A3, A4,A5,A6,A7,A10, A11 i dio DC D102

II.2.4)Opis nabave:

USLUGA POPRAVKA ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE, GRUPA III - TIP SAFEROAD

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Radni stroj i priključak (makara) za demontažu/montažu stupova elastične odbojne ograde / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 190 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kako je traženo točkom 4.1. Knjige 1 - Opći dio dokumentacije o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 14/01/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, Širolina 4

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/08/2021