Varer - 425347-2020

11/09/2020    S177

Danmark-Hinnerup: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler

2020/S 177-425347

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
CVR-nummer: 29189714
Postadresse: Skovvej 20
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: askj@favrskov.dk
Telefon: +45 23230909
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://favrskov.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/339755
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: askj@favrskov.dk
Telefon: +45 23230909
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rebild.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: askj@favrskov.dk
Telefon: +45 23230909
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.skanderborg.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278300&B=FAVRSKOV
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278300&B=FAVRSKOV
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Jysk Fælles Indkøb - udbud på levering af gardiner og indvendig solafskærmning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af gardiner og indvendig solafskærmning til Rebild, Skanderborg og Favrskov Kommuner under Jysk Fællesindkøb.

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de krav varerne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 3) og kravspecifikationen (bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39515000 Gardiner, forhæng, gardinkapper og stofpersienner
44115900 Solafskærmningsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Rebild, Skanderborg og Favrskov Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af gardiner og indvendig solafskærmning til Rebild, Skanderborg og Favrskov Kommuner under Jysk Fællesindkøb.

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de krav varerne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 3) og kravspecifikationen (bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Rammeaftalen er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den forventede samlede årlige omsætning på aftalerne er ca. 1,3 mio. DKK. Det skal understreges at forbruget er udregnet på baggrund af historisk aktivitet, med de forudsætninger, der var kendt på udbudstidspunktet. Det forventede samlede forbrug er således alene et estimat, der ikke er bindende for ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab.

— Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers årlige omsætning har været minimum 1,3 mio. DKK. Har tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver via tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har haft 1,3 mio. DKK i omsætning i indeværende, men endnu ikke afsluttede regnskabsår. Dokumentationen skal såfremt der anmodes om det være attesteret af en uafhængig revisor.

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital (over 0 kr.). Har tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en positiv egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er krav til referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav at tilbudsgiver kan anføre en referenceliste med angivelse af minimum 1 kommune, hvor tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har leveret gardiner og indvendig solafskærmning for mere end 300 000 DKK årligt pr. reference.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Disse fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt (Bilag 4).

— Der er bods bestemmelser i afsnit 14.5

— Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK pr. år. jf. afsnit 17.

— I det omfang et indkøb er en del af en bygge- og anlægsydelse, forbeholder ordregiver sig desuden retten til at udbyde dette som en selvstændig opgave eller som en del af den samlede bygge- og anlægsopgave.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/10/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende kommuner indgår rammeaftale pr. aftalens ikrafttræden

— Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring

— Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg

— Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

- Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

- Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

- Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6

Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet.

For danske virksomheders vedkommende vil der for vinderen af udbuddet blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4.1). På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer eller præciseringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver bør således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Hvis ansøger ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsrapporter, skal ansøger endeligt dokumentere omsætning og egenkapital på en anden passende måde, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405702
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2020