Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Usluge - 425424-2019

11/09/2019    S175    Europska investicijska banka - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Ograničeni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Tehnička pomoć u pripremi i provedbi programa komunalne infrastrukture u Ukrajini (financira NIP)

2019/S 175-425424

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka (EIB)
Poštanska adresa: 100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm

Adresa profila kupca: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010067001

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5409
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička pomoć u pripremi i provedbi programa komunalne infrastrukture u Ukrajini (financira NIP)

Referentni broj: AA-010067-001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71314300
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Program komunalne infrastrukture u Ukrajini multisektoralni je investicijski program koji je Europska investicijska banka (EIB) razvila u suradnji s Ministarstvom za regionalni razvoj i Ministarstvom financija Ukrajine. Najnovije informacije o programu dostupne su na http://umip.org.ua/en/about-umip/

Svrha je ovog postupka pružanje tehničke pomoći krajnjim korisnicima kako bi se osigurala priprema, nabava, provedba i upravljanje projektima u okviru programa u skladu s uvjetima i standardima EIB-a.

Opseg usluga tehničke pomoći obuhvaćat će projektni ciklus koji uključuje studije izvedivosti, planove prioritetnog ulaganja, tehničke specifikacije i dokumentaciju za nadmetanje, upravljanje nabavom i projektom tijekom provedbe, uglavnom povezano s podsektorima za centralizirano grijanje, javnu rasvjetu, vodu te kruti otpad.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 370 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ukrajina.

Svi projekti Programa komunalne infrastrukture u Ukrajini obuhvaćeni ovom operacijom provodit će se u područjima koje izravno kontrolira Vlada Ukrajine.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 370 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 5
Najveći broj: 8
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Platforma za poticanje ulaganja u susjedstvu

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 133-325741
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/10/2019
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 31/10/2019
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/09/2019