Varer - 426153-2015

Vis forkortet udgave

04/12/2015    S235

Danmark-Ringkøbing: WAN

2015/S 235-426153

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Ringkøbing-Skjern Kommune, Service og Digitalisering
Postadresse: Ved Fjorden 6
By: Ringkøbing
Postnummer: 6950
Land: Danmark
Att: Hanne Hinge
Mailadresse: hanne.hinge@rksk.dk
Telefon: +45 99743530

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
WAN netværksinfrastruktur til Ringkøbing-Skjern Kommune.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Ringkøbing-Skjern Kommune.

NUTS-kode DK041 Vestjylland

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Som prækvalificeret tilbudsgiver indbydes I hermed til at afgive bud på Ringkøbing-Skjern Kommunes udbud af WAN infrastruktur.
Ringkøbing-Skjern Kommune skal anskaffe datakommunikationsforbindelser til kommunens rådhuse og institutioner. Herudover vil kommunen tilkøbe et antal linjer til forskellige formål, f.eks. hjemmearbejdspladser, telesundhed, turist WIFI.
Kommunen ønsker i den forbindelse samtidig at understøtte forberedelse af infrastruktur, der muliggør Leverandørens udbud af højhastighedsprodukter til erhvervslivet, med den indirekte effekt at også borgere i området vil få tilbudt adgang til højhastighedsprodukter. Formålet er at forbedre grundlaget for erhvervsudvikling og regional udvikling i området. Kommunen ønsker at understøtte forberedelse af infrastruktur i hele kommunens geografi i det omfang, det ikke allerede er forsynet på konkurrencemæssige vilkår.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32430000 WAN

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris WAN. Vægtning 30
2. Pris Erhvervsfremme. Vægtning 30
3. Kvalitet. Vægtning 20
4. Tidsplan. Vægtning 10
5. Implementering og serviceorganisation. Vægtning 10
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 124-227012 af 1.7.2015

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: WAN netværksinfrastruktur til Ringkøbing-Skjern Kommune
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25.11.2015
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal bud modtaget elektronisk: 2
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: EnergiMidt Fiberbredbånd A/S
Postadresse: Tietgensvej 2-4
By: Silkeborg
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Telefon: +45 70151560
Fax: +45 87228711

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.12.2015