Varer - 426500-2022

05/08/2022    S150

Danmark-Højby: Netudstyr

2022/S 150-426500

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
CVR-nummer: 29188459
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4573
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Bedholm Stave
E-mail: lbse@ramboll.com
Telefon: +45 51612929
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/Publication/TedS09/F02Contract/237929/2/74632/153
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=325725&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=325725&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Odsherred Kommune - udbud af netværksudstyr og -ydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
32420000 Netudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter etablering af en ny netværksløsning.

Kontrakten indeholder rammeaftalelignende elementer, idet det er muligt at tilkøbe nærmere angivne enheder og ad hoc-ydelser til fastsatte enheds- og timepriser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32422000 Netkomponenter
50312310 Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk
72261000 Programmelsupport
72265000 Konfigurering af programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Hos ordregiver

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter etablering af en ny netværksløsning.

Netværksløsningen skal dels erstatte nuværende Cisco netværkskomponenter, dels udbygge LAN wireless på to områder: Administrationen og Skole-it.

Administrationen og Skole-it har to fysisk adskilt netværksløsninger, og løsningen skal kunne understøtte dette.

Der skal etableres en automatiseret netværksstyring, som sikrer bedre overvågning af netværkstrafikken, højere sikkerhed og op- og nedgradering af kapaciteten.

Det nye netværksudstyr skal implementeres gradvist samtidig med, at de eksisterende Cisco netværkskomponenter udfases. Der er derfor et behov for, at netværksløsningerne i en årrække skal kunne køre parallelt.

Der gennemføres Proof of Concept i forhold til Basisleverancen (to af ordregivers lokationer). Leverandøren skal forestå opsætning, installation og konfigurering af Udstyr og Management-system.

Leverandøren skal desuden levere bistand til rådgivning, uddannelse og it-arkitektur.

Efter Basisleverancen skal der foretages en række særskilte leverancer til successiv udrulning hos Ordregiver. Ordregiver forestår selv opsætning, installation og konfigurering af udstyr, der leveres i de særskilte leverancer.

I driftsfasen skal Leverandøren yde support, herunder teknisk support (help desk) samt SOC-beredskab for det Udstyr, som er i drift.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse af Kontrakten med 2 x 1 år for 1 år ad gangen

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af Kontrakten med 2 x 1 år for 1 år ad gangen

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I henhold til Udbudslovens § 49, stk. 2 om opdeling i delkontrakter (opdel-eller-forklar-princippet) er det ordregivers vurdering, at Kontrakten ikke hverken it-strategisk, teknisk eller forretningsmæssigt er egnet til at opdele i særskilte delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal aflevere et ESPD (jf. pkt. VI.3), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

- Tilbudsgivers samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

- Tilbudsgivers samlede aktiver (også kaldet ”balancesum”) i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Egenkapital og samlede aktiver skal angives i ESPD, del IV, afsnit B, under ”Finansielle nøgletal”.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter erklæringer om den økonomiske og finansielle formåen, som enheden stiller til rådighed for tilbudsgiver (og ikke anden økonomisk og finansiel formåen). Hver enkelt af disse enheder skal endvidere påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. Udbudslovens § 144, stk. 6.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i gennemsnit over de tre seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en årlig omsætning på mindst 4.000.000 DKK.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en soliditetsgrad på mindst 10 %. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (balancesummen).

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders økonomiske kapacitet, eller såfremt flere virksomheder byder i sammenslutning (konsortium), bedømmes opfyldelse af mindstekrav ud fra virksomhedernes samlede økonomiske kapacitet. Denne opgøres således:

- Gennemsnitlig omsætning beregnes som et gennemsnit af virksomhedernes samlede omsætning for virksomhedernes tre senest disponible regnskabsår

- Egenkapital beregnes som virksomhedernes samlede egenkapital i seneste disponible regnskabsår, dvs. virksomhedernes egenkapital lægges sammen

- Soliditetsgrad beregnes som virksomhedernes samlede egenkapital for seneste disponible regnskabsår, divideret med virksomhedernes samlede aktiver for regnskabsåret, udregnet i procent.

Tilbudsgiver skal på anmodning kunne dokumentere opfyldelsen af mindstekrav ved at fremlægge godkendte årsrapporter eller revisorerklæring, der indeholder de tal, som kræves oplyst i ESPD. Tilbudsgiver kan også dokumentere opfyldelsen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal aflevere et ESPD (jf. pkt. VI.3), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

- Forelæggelse af en liste over de betydeligste tilsvarende leveringer af varer og tjenesteydelser, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af beløb, tidspunkter og modtager.

Der gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD i feltet ”Beskrivelse” skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere referencerne i forhold til, hvorvidt og i hvilket omfang de er udtryk for tilsvarende varer og tjenesteydelser.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter erklæringer om den tekniske og faglige formåen, som enheden stiller til rådighed for tilbudsgiver (og ikke anden tekniske og faglige formåen).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Kontrakten indeholder særlige betingelser for kontraktens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud, eller til at få oplysninger om konkurrenters tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Kontrakten forventes genudbudt ved ophør.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der er tale om et offentligt udbud. Tilbud skal uploades og afsendes via udbudssystemet (jf. pkt. I.3) inden udløb af den frist, der er angivet i pkt. IV.2.2.

Hver tilbudsgiver kan alene indsende ét tilbud.

Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver udfylde ESPD (”fælleseuropæisk udbudsdokument”), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om:

- Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135-136

- Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer) og nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces mv.)

- De forhold vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, der er angivet i pkt. III.1.2, og

- De forhold vedrørende teknisk og faglig kapacitet, der er angivet i pkt. III.1.3.

En tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de ovennævnte udelukkelsesgrunde finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke tilbudsgivere (jf. herunder lovens § 138).

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders (virksomheders) økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter erklæringer om de ovennævnte udelukkelsesgrunde, samt om den økonomiske/finansielle og/eller teknisk/faglige kapacitet som enheden stiller til rådighed for tilbudsgiver.

Hvert ESPD skal være underskrevet af udsteder (medmindre udstederens egen identitet er e-autentificeret gennem udbudssystemet).

EU har indført forbud mod deltagelse i EU-udbud af virksomheder med russisk involvering, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) no. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, som ændret ved Rådets Forordning (EU) nr. 2022/578 af 8. april 2022.

Tilbudsgiver skal aflevere en tro og love erklæring om, at virksomheden og tilbuddet ikke har russisk involvering, der overskrider grænserne i forordningen. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge en tro og love erklæring. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon, som kan benyttes.

Ordregiver kan til enhver tid anmode tilbudsgiver om at indsende dokumentation for oplysninger i ESPD(er) - og tro og love erklæring(er) - inden en kortere tidsfrist der fastsættes af ordregiver, samt supplering og præcisering af indsendt dokumentation. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse fra udbudsproceduren. Se udbudsbetingelserne for uddybende beskrivelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: DK-8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: DK-2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022