Varer - 426590-2022

05/08/2022    S150

Danmark-Brøby: Sportsrekvisitter og -udstyr

2022/S 150-426590

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Østerågade 40
By: Broby
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5872
Land: Danmark
Kontaktperson: Patrick Askegaard Antoft-Olsen
E-mail: panto@fmk.dk
Telefon: +45 72531180
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/183802414.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: Kommune@kerteminde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg kommune
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: Kommune@nyborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nyborg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Langeland kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns kommune
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@nordfynskommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/183802414.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/183802414.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud 2022 Sport- og genoptræningsudstyr

II.1.2)Hoved-CPV-kode
37400000 Sportsrekvisitter og -udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af sport- genoptræningsudstyr til følgende ordregivende kommuner:

- Faaborg-Midtfyn Kommune

- Kerteminde Kommune

- Langeland Kommune

- Nordfyns Kommune

- Nyborg Kommune

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
37442000 Redskaber til vægt- og modstandstræning
37442800 Træningselastikker, bånd og slanger
37450000 Udstyr til boldspil på baner samt løb, spring, kast m.v.
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører køb af sport- og genoptræningsudstyr.

For nærmere beskrivelse af varen, herunder de mindstekrav, der skal opfyldes, henvises til udkast til aftalen, tilbudslisten bilag 1, kravspecifikationen bilag 2 samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalens værdi anslås til at udgøre DKK 3 mio. eksklusive moms, mens rammeaftalens maksimale værdi er DKK 3,8 mio. eksklusive moms. Den anslåede værdi er udtryk for ordregivers mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på udbudstidspunktet, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf.

udbudslovens § 142:

Tilbudsgiver skal have årlig minimumsomsætning på 5.000.000 DKK på de seneste tre

underskrevne årsregnskaber.

Seneste 3 årsregnskaber med blank revisorpåtegning.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK

10.000.000.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf.

udbudslovens § 142:

Tilbudsgiver skal have årlig minimumsomsætning på 5.000.000 DKK på de seneste tre

underskrevne årsregnskaber.

Seneste 3 årsregnskaber med blank revisorpåtegning.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK

10.000.000.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens §

143:

Referenceliste med minimum to sammenlignelige referencer, med hvem tilbudsgiver har

en igangværende aftale/kontrakt eller en aftale/kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste

tre år.

Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme

typer varer, som varerne på den udbudte aftale, og hvor volumen på aftalen/kontrakten på

årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte aftale.

Kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference angives.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens §

143:

Referenceliste med minimum to sammenlignelige referencer, med hvem tilbudsgiver har

en igangværende aftale/kontrakt eller en aftale/kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste

tre år.

Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme

typer varer, som varerne på den udbudte aftale, og hvor volumen på aftalen/kontrakten på

årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte aftale.

Kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference angives.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/09/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Indkomne tilbud åbnes digitalt via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Indkomne tilbud åbnes digitalt via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022