Usluge - 429528-2019

12/09/2019    S176

Hrvatska-Zagreb: Usluge oglašavanja

2019/S 176-429528

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HP - Hrvatska pošta d.d.
Nacionalni registracijski broj: 87311810356
Poštanska adresa: Jurišićeva 13
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured za nabavu
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr
Telefon: +385 14981079

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.posta.hr/korporativne-stranice/23

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.6)Glavna djelatnost
Poštanske usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge oglašavanja u medijima

Referentni broj: 02.13.01.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79341000 Usluge oglašavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge oglašavanja u medijima, sve sukladno opisu i količinama određenim u Opisu i načinu realizacije predmeta nabave u dijelu F., Troškovniku u dijelu G. te Pisanom zadatku (briefu) iz dijela H. Dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 7 241 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79341000 Usluge oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto pružanja usluge, odnosno mjesto izvršenja ugovora, su TV kuće/postaje, print mediji (dnevnici, tjednici, mjesečnici), radijske postaje, outdoor & indoor mediji i Internet, sve sukladno podaci

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su usluge oglašavanja u medijima, sve sukladno opisu i količinama određenim u Opisu i načinu realizacije predmeta nabave u dijelu F., Troškovniku u dijelu G. te Pisanom zadatku (briefu) iz dijela H. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ispunjenje zadataka / Ponder: 37 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Agencijska naknada / Ponder: 3 %
Kriterij troška - Naziv: Uvjeti zakupa medijskog prostora (Cijena ponude) / Ponder: 60 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 205-468885
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluge oglašavanja u medijima

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
09/09/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Real grupa d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 57210097686
Poštanska adresa: Ljudevita posavskog 31
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: sanja@realgrupa.com
Telefon: +385 14650070
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 7 241 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 7 241 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/09/2019