Tjenesteydelser - 430311-2022

05/08/2022    S150

Danmark-Odense: Voksenundervisning og undervisning i øvrigt

2022/S 150-430311

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Socialstyrelsen
CVR-nummer: 26144698
Postadresse: Edisonsvej 1
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Sofie Bang Lindegaard
E-mail: asbl@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 23455291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://socialstyrelsen.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338197&B=SOCIALSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338197&B=SOCIALSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kursuskatalog til styrket udbredelse af Housing First

Sagsnr.: 2022-3950
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører udvikling, afholdelse og administration af kursuskatalog til styrket udbredelse af Housing First.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 725 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
75121000 Administrative tjenester på uddannelsesområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

DK

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave består i at udvikle og afholde ni forskellige kurser. Der skal desuden udarbejdes enkelte informationsvideoer, ligesom leverandøren skal forestå kursusadministrationen.

Målgruppen for kursuskataloget er kommunale medarbejdere og ledere, medarbejdere og ledere på boformer, og øvrige, der arbejder med borgere i risiko for hjemløshed eller i hjemløshed.

Udbuddet består af 12 delopgaver samlet i ét udbud:

• Opgave 1: Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed

• Opgave 2: Videnskursus i traumer og hjemløshed

• Opgave 3: Videnskursus om Housing First på § 110-boformer

• Opgave 4: Videnskursus om CTI, ICM og M-ACT/ACT målrettet myndighedssagsbehandlere

• Opgave 5: Videnskursus om Housing First, CTI, ICM og M-ACT/ACT målrettet ledere

• Opgave 6: Metodekursus i traumer og hjemløshed

• Opgave 7: Metodekursus i Critical Time Intervention (CTI)

• Opgave 8: Metodekursus i Intensive Case Management (ICM)

• Opgave 9: Metodekursus i Assertive Community Treatment (ACT)/ Modificeret Assertive Community Treatment (M-ACT)

• Opgave 10: Informationsvideo om Housing First

• Opgave 11: Informationsvideo om datainformeret praksis

• Opgave 12: Kursusadministration

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 725 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 04/10/2022
Slut: 31/12/2025
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten indeholder ændringsklausul, der giver mulighed for at udvide den økonomiske ramme med op til 700.000 kr. Desuden indeholder kontrakten mulighed for at nedlægge kurser og oprette nye kurser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

For dette udbud gælder udelukkelsesgrundende, som angivet i udbudslovens §§ 134a-137, med undtagelse af stk. 1, nr. 6 (ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder).

Desuden gælder følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

• Positiv egenkapital i det seneste regnskabsår.

Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelse afgive et ESPD som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder minimumskravet samt ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal inden tildeling af kontrakten fremsende følgende dokumentation:

• For opfyldelse af minimumskrav: Det seneste disponible årsregnskab.

• For ikke at være omfattet af de udelukkelsesgrunde, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation fra relevant myndighed.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer dette.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: www.kfst.dk
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling af opgaven vil ske på grundlag af tildelingskriteriet ’bedste forhold mellem pris og kvalitet’.

Tilbuddene vil blive vurderet relativt i forhold til hinanden på grundlag af nedenstående underkriterier.

Ordregiver vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende underkriterier og vægtning:

1. Kvalitet: 50 pct.

2. De tilbudte medarbejders kvalifikationer og erfaring: 50 pct.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 31/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der er tale om et omvendt udbud, hvor den økonomiske ramme er 5.725.000 kr. ekskl. moms, hvis den fulde ramme udnyttes. Socialstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at udnytte den fulde økonomiske ramme. Tildeling af kontrakt indebærer ikke sikkerhed for afholdelse af et bestemt antal kurser. Antallet af afholdte kurser afhænger af efterspørgsel på det pågældende kursus fra kommuner mv. Ordregiver er således ikke forpligtet til at udnytte den samlede kursuskapacitet. Socialstyrelsen kan, i samarbejde med kursusleverandør, undervejs i kontraktperioden tilrette antal kurser, herunder nedlægge eller oprette nye kurser, såfremt der er efterspørgsel og midler til det, og såfremt det finder sted inden for udbudslovens rammer. Ordregiver kan desuden inden for den ramme, som udbudsloven sætter, aftale en forhøjelse af kursuskapaciteten med kursusleverandøren, ud over den indkøbte ramme, hvis der viser sig behov for det.

Om udbudssystemet:

Til brug for gennemførelse af udbuddet anvendes det elektroniske udbudssystem EU-supply. For at få adgang til udbudsmaterialet samt mulighed for at stille spørgsmål og afgive tilbud, skal tilbudsgiver derfor oprettes som bruger hos EU-supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og en registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

Om ESPD og udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge sit tilbud det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund og opfylder de i pkt. III.1.4) mindstekrav til egnethed.

For dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens §§ 134 a-136. Derudover gælder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, med undtagelse af stk. 1, nr. 6 (ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over nærværende udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt i Den Europæiske Unions Tidende, jf. LBK nr. 593 af 2. juni 2016 (bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud) § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4, 1. pkt. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4, 2. pkt.

Klagenævnet for Udbuds kontaktoplysninger er angivet i punkt VI.4.1).

For nærmere oplysninger om klageproceduren, herunder klagefrister, hvem der er klageberettiget, krav til klagen, klagegebyr mv. henvises til Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning, som kan findes på www. erhvervsstyrelsen.dk. Oplysninger om indgivelse af klager kan desuden indhentes hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der administrerer udbudsreglerne i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kontaktoplysninger er angivet i pkt. VI.4.4).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022