Bygge og anlæg - 430413-2022

05/08/2022    S150

Danmark-Stenløse: Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg

2022/S 150-430413

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Fjernvarme A/S
CVR-nummer: 35410538
Postadresse: Dan Holme 4B
By: Stenløse
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3660
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Jøns Rømer
E-mail: jjr@damgaard-ri.dk
Telefon: +45 46320470
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalfjernvarme.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338407&B=DRI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338407&B=DRI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedr. levering og montering af fjernvarmeunits

Sagsnr.: 022-1268
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering og montering af fjernvarmeunits for Egedal Fjernvarme A/S og E.ON Danmark A/S i Frederikssund. Der indgås to separate rammeaftaler, som begge tildeles det vindende tilbud. Vinderen af udbuddet tildeles således en selvstændig rammeaftalekontrakt med henholdsvis Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S i Frederikssund. De to rammeaftaler vil efter kontraktindgåelse fungerer som to selvstændige kontrakter, som er uafhængige af hinanden.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
39715000 Vandvarmere og bygningsopvarmning; sanitært udstyr
42511100 Varmevekslere
42943700 Gennemstrømningsvarmere
44115200 Vvs-artikler
44163120 Fjernvarmerørledninger
44163121 Varmerør
45232141 Varmecentral
45251250 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
45259300 Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg
45331100 Installation af centralvarmeanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Stenløse

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering og montering af fjernvarmeunits for Egedal Fjernvarme A/S og E.ON Danmark A/S i Frederikssund. Der indgås to rammeaftaler med én entreprenør, som tildeles en selvstændig rammeaftalekontrakt med henholdsvis Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S i Frederikssund. De to rammeaftaler vil efter kontraktindgåelse fungerer som to selvstændige kontrakter, som er uafhængige af hinanden. Dette gælder også eventuelle forlængelser af rammeaftalen, dvs. de enkelte rammeaftaler kan forlænges uafhængigt af, om den anden rammeaftale forlænges eller ej. De to rammeaftaler baseres på samme kontraktgrundlag, hvorfor der gennemføres et fælles udbud som danner grundlag for indgåelse af begge rammeaftaler. Rammeaftalerne omfatter primært leverancer og arbejder for opsætning af fjernvarmeunits ifm. eksempelvis gas- og oliekonverteringer, men kan også omfatte udskiftning af eksisterende fjernvarmeanlæg og service og reparation af eksisterende fjernvarmeanlæg på abonnementsordning. Det forventede omfang af arbejdet omfatter levering og montering af ca. 800 fjernvarmeunits pr. år over de to rammeaftaler tilsammen. Levering af fjernvarmeunits til henholdsvis Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S indgår som en del af kontrakten. Arbejderne omfatter, udover aktiviteter på selve arbejdsstedet, også ydelser såsom kontakt til berørte kunder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges op til 6 x 1 år

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet vedrører levering og montering af fjernvarmeunits for Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S i Frederikssund.

Der indgås to rammeaftaler med én entreprenør, som tildeles en selvstændig rammeaftalekontrakt med henholdsvis Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Iht. udbudsmaterialets Bilag 1

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Iht. udbudsmaterialets Bilag 1

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/09/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022