Roba - 436862-2016

13/12/2016    S240

Španjolska-Vigo: Nabava uredskog pribora i materijala

2016/S 240-436862

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za kontrolu ribarstva
Poštanska adresa: Avenida García Barbón, 4
Mjesto: Vigo (Pontevedra)
NUTS kod: ES114 Pontevedra
Poštanski broj: 36201
Država: Španjolska
Osoba za kontakt: EFCA Procurement
E-pošta: procurement@efca.europa.eu
Telefon: +34 986120610
Telefaks: +34 886125237
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.efca.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1870
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1870
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava uredskog pribora i materijala

Referentni broj: EFCA/2016/OP/03.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30190000 Razna uredska oprema i potrepštine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog otvorenog poziva na nadmetanje sklapanje okvirnog ugovora s 1 pružateljem za pružanje uredskog pribora i materijala za EFCA-u.

Definicija pribora u kontekstu ovog postupka nadmetanja: komercijalno proizvedeni materijali za pisanje, uključujući rezani papir, omotnice, pribor za pisanje i ostali uredski pribor. Pribor obuhvaća materijale za pisanje rukom (primjerice, papir za pisma, kemijske olovke, olovke) ili tiskanje pomoću mehaničke opreme poput računalnih pisača (primjerice, papir za ispis, toneri za pisače).

Pružanje pribora i uredskog materijala izvršit će se putem narudžbenica.

Isporuka naručenih proizvoda bit će izvršena ili isporukom u dogovoreno vrijeme ili trajnom uslugom isporuke. Trajna isporuka je sustav u kojom se najčešće korišteni pribor sustavno isporučuje na redovnoj osnovi, u skladu s uvjetima iz narudžbenice (primjer: naručeno je 120 jedinica proizvoda, 10 jedinica se isporučuje svaki mjesec).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 225 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES114 Pontevedra
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Pribor i materijali isporučuju se u prostorima Agencije na adresi Avenida García Barbón, 4, Vigo (Pontevedra), ŠPANJOLSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 225 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/01/2017
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/01/2017
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Europska agencija za kontrolu ribarstva, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), ŠPANJOLSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

1 osoba koja predstavlja ponuditelja može prisustvovati otvaranju ponuda. Sudjelovanje će se ograničiti na ulogu promatrača. Molimo pošaljite obavijest na procurement@efca.europa.eu 2 dana unaprijed ako namjeravate prisustvovati otvaranju ponuda, navodeći „EFCA/2016/OP/03 Opening” u polju predmeta.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Objava će vjerojatno slijediti 4-godišnji ciklus.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom dodjele ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidjeti http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe. Možete uložiti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o dodjeli ugovora.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/12/2016