Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Roba - 437911-2020

18/09/2020    S182

Hrvatska-Zagreb: Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

2020/S 182-437911

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.pmf.unizg.hr/
Adresa profila kupca: http://www.pmf.unizg.hr/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme – komplet 5, ponovljeni otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, Grupa 2, 3, 4, 5, 9, 12 i 20

Referentni broj: 011V-PMF/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 5.

Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi samo za grupe predmeta nabave kako slijedi:

Grupa 2.Izolacijski transformator

Grupa 3. Preklopnik

Grupa 4. Pretpojačalo

Grupa 5. Diferencijalno pojačalo

Grupa 9. Optička sonda s visokim naponom

Grupa 12.Fazno osjetljivi detektori (4 komada)

Grupa 20.Sigurnosno neprekidno napajanje za mjerni sustav

Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu grupu, više grupa predmeta nabave ili za sve grupe predmeta nabave. Za svaku grupu predmeta nabave podnosi se zasebna ponuda sukladno točki 6.1. Dokumentacije o nabavi. Naručitelj ne ograničava broj grupa za koje se može odabrati isti ponuditelj.

Za svaku grupu predmeta nabave Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu u svojstvu Ponuditelja ili člana Zajednice ponuditelja.

Svi uvjeti propisani Dokumentacijom o nabavi, prijedlogom ugovora o nabavi koji čini njen Prilog I. i ostalim pripadajućim prilozima.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 289 135.30 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Izolacijski transformator

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
31170000 Transformatori
31172000 Transformator napona
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10 000 Zagreb. Isporuka robe je na paritetu DDP - isporučeno ocarinjeno uz nazn...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 5. Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 2. Izolacijski transformator. Opis predmeta nabave definiran je Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b...

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3.: Preklopnik

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
38410000 Instrumenti za mjerenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10 000 Zagreb. Isporuka robe je na paritetu DDP - isporučeno ocarinjeno uz nazn...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 5. Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 3. Preklopnik Opis predmeta nabave definiran je Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b...

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4. Pretpojačalo

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
32343000 Pojačala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10 000 Zagreb. Isporuka robe je na paritetu DDP - isporučeno ocarinjeno uz nazn...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 5. Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 4. PretpojačaloOpis predmeta nabave definiran je Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b...

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 5. Diferencijalno pojačalo

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
32343000 Pojačala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek HR-10000 Zagreb. Isporuka robe je na paritetu DDP - isporučeno ocarinjeno uz nazn...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 5. Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 5. Diferencijalno pojačalo. Opis predmeta nabave definiran je Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b...

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 9. Optička sonda s visokim naponom

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
38900000 Razni instrumenti za mjerenje ili ispitivanje
31212200 Naprave za ispitivanje strujnog kruga
31710000 Elektronička oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek HR-10000 Zagreb. Isporuka robe je na paritetu DDP - isporučeno ocarinjeno uz nazn...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 5. Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 9. Optička sonda s visokim naponom. Opis predmeta nabave definiran je Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Pojas propuštanja / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme porasta signala / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 12. Fazno osjetljivi detektori (4 komada)

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
32343000 Pojačala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek HR-10000 Zagreb. Isporuka robe je na paritetu DDP - isporučeno ocarinjeno uz nazn...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 5.Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 12. Fazno osjetljivi detektori (4 komada) Opis predmeta nabave definiran je Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 20. Sigurnosno neprekidno napajanje za mjerni sustav

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
31154000 Neprekidno električno napajanje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek HR-10000 Zagreb. Isporuka robe je na paritetu DDP - isporučeno ocarinjeno uz nazn...

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 5. Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi za grupu predmeta nabave kako slijedi: Grupa 20. Sigurnosno neprekidno napajanje za mjerni sustav. Opis predmeta nabave definiran je Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Duljina trajanja jamstva za proizvod / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 064-152563
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/09/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Primotronic
Nacionalni registracijski broj: 01385353636
Poštanska adresa: Karlovačka cesta 4i
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@primotronic.hr
Telefon: +385 16191671
Telefaks: +385 16191677
Internetska adresa: http://www.primotronic.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 933.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 160.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/09/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Mjerne tehnologije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 25951549677
Poštanska adresa: Kutnjački put 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@mteh.hr
Telefon: +385 13099333
Telefaks: +385 13099334
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 41 006.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 35 035.30 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/09/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Mjerne tehnologije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 25951549677
Poštanska adresa: Kutnjački put 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@mteh.hr
Telefon: +385 13099333
Telefaks: +385 13099334
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 43 619.20 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 37 450.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/09/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Mjerne tehnologije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 25951549677
Poštanska adresa: Kutnjački put 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@mteh.hr
Telefon: +385 13099333
Telefaks: +385 13099334
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 26 240.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 23 940.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 5
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/09/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Anteros d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 50643240727
Poštanska adresa: Bužanova 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: anteros@anteros.hr
Telefon: +385 16312477
Telefaks: +385 16312478
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 17 784.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 11 920.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 6
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/09/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Mjerne tehnologije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 25951549677
Poštanska adresa: Kutnjački put 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@mteh.hr
Telefon: +385 13099333
Telefaks: +385 13099334
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 176 814.80 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 170 340.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 7
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/09/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Belmet 97 d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 58680938419
Poštanska adresa: Hrvatskog proljeća 34
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10040
Država: Hrvatska
E-pošta: info@belmet97.hr
Telefon: +385 12959900
Telefaks: +385 12959910
Internetska adresa: www.belmet97.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 10 122.10 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 7 290.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/09/2020