Radovi - 437991-2018

09/10/2018    S194

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2018/S 194-437991

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722462

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, broj telefona: +387 33 284 750, broj telefaksa: +387 33 284 751, Internet adresa: www.mkt.gov.ba
Nacionalni registracijski broj: 4200862970008
Poštanska adresa: Trg Bosne i Hercegovine 1
Mjesto: Sarajevo
NUTS kod: HRZZZ Extra-Regio NUTS 3
Poštanski broj: 71 000
Država: Hrvatska
E-pošta: kabinet@mkt.gov.ba

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mkt.gov.ba

Adresa profila kupca: www.mkt.gov.ba

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) Republike Hrvatske

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0027450
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja dionica Okučani – granica Bosna i Hercegovina, I. faza – most na granici preko rijeke Save

Referentni broj: 1.503.-300/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja dionica: Okučani – granica Bosna i Hercegovina/I. faza: most na granici preko rijeke Save.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 221 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i po potrebi u izdvojenim proizvodnim pogonima izvođača.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja dionica: Okučani – granica Bosna i Hercegovina/I. faza: most na granici preko rijeke Save.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 20 BODOVA
Kriterij kvalitete - Naziv: Dužina jamstvenog roka / Ponder: 10 BODOVA
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70 BODOVA
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 221 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 30
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno odredbama točke 27. Uvjeti sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, dokumentacije o nabavi:

— Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno odredbama Prijedloga ugovora koji je u privitku dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/11/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski, Srpski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/11/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno odredbama točke 58. Pouka o pravnom lijeku, dokumentacije o nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/10/2018