Roba - 438238-2020

18/09/2020    S182

Hrvatska-Zagreb: Magnetni mjerači

2020/S 182-438238

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Lepušić-Tunčec
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme – komplet 3 grupa 1. VSM - Magnetometar s vibrirajućim uzorkom grupa 2. Temperaturni kontroleri za niske temperature

Referentni broj: 10V-PMF/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38553000 Magnetni mjerači
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1. VSM - Magnetometar s vibrirajućim uzorkom

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38553000 Magnetni mjerači
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fizički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 32, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

Grupa 1. VSM - Magnetometar s vibrirajućim uzorkom

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u danima: 300
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor broj...

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 21/19/14
Grupa br.: 1
Naziv:

Grupa 1. VSM - Magnetometar s vibrirajućim uzorkom

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
23/09/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Mjerne tehnologije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 25951549677
Poštanska adresa: Kutnjački put 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@mteh.hr
Telefon: +385 13099333
Telefaks: +385 13099334
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 2 502 980.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u elektroničkom obliku putem sustava e-žalba sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbu u javnoj nabavi (NN 101/2017). Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene Dokumentacije, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenom nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba obvezno sadržava podatke i dokaze iz članka 420. ZJN 2016. U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, Naručitelj će sukladno članku 419. ZJN-a 2016. objaviti informaciju da je na Dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/09/2020

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
38553000 Magnetni mjerači
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Nije izmijenjena: Fizički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 32, HR-10000 Zagreb.

VII.1.4)Opis nabave:

Magnetometar s vibrirajućim uzorkom.

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u danima: 388
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 2 502 980.00 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Mjerne tehnologije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 25951549677
Poštanska adresa: Kutnjački put 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@mteh.hr
Telefon: +385 13099333
Telefaks: +385 13099334
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Radi nastupa više sile - pandemije korona virusa COVID-19, bilo je potrebno produljiti rok isporuke.

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Radi nastupa više sile - pandemije korona virusa COVID-19, bilo je potrebno produljiti rok isporuke.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 2 502 980.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 2 502 980.00 HRK