Usluge - 438683-2016

14/12/2016    S241

Belgija-Bruxelles: UCA 16/003 — Najam video zidova koji će biti postavljeni u zgradu tijekom europskih sastanaka na vrhu

2016/S 241-438683

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, secrétariat général
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

UCA 16/003 — Najam video zidova koji će biti postavljeni u zgradu tijekom europskih sastanaka na vrhu

Referentni broj: UCA 16/003
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32320000 Televizijska i audiovizualna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ugovor je za najam video zidova. To mora obuhvaćati sastavljanje i rastavljanje, kao i tehničku podršku na lokaciji tijekom događanja. Gdje je to primjereno, video zidovi će biti korišteni i tijekom drugih događanja Tajništva (otvoreni dani itd.).

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 560 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32323000 Videomonitori
32323100 Videomonitori u boji
32322000 Multimedijska oprema
51000000 Usluge instaliranja (osim programske podrške)
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ovog postupka najam video zidova koji će biti postavljeni u atriju zgrade Justus Lipsius Glavnog tajništva Vijeća tijekom europskih sastanaka na vrhu.

Dugi niz godina 2 video zida bila su postavljena u atriju zgrade Justus Lipsius, koju koristi Tajništvo, tijekom europskih sastanaka na vrhu i ponekad tijekom drugih događanja s visokim medijskim praćenjem. Razlog tome je potreba Medijskog odjela Tajništva za učinkovitim sustavom prikazivanja kako bi se novinarima informacije omogućile na brz način. S tim ciljem, video zid mora:

— prikazivati uživo i tako promicati javne aktivnosti povezane sa sastancima na vrhu, kao što su rasprave za okruglim stolom, intervjui pri dolasku i odlasku s događanja, tiskovne konferencije itd.,

— pružati brze i lako pregledne praktične informacije poput vremena i mjesta sastanaka za tiskovne skupine, najave tiskovnih konferencija, logističke informacije itd.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: kvaliteta opreme i predloženo postavljanje / Ponder: 40
Kriterij kvalitete - Naziv: kvaliteta organizacije i osoblja koje je predloženo za sastavljanje/rastavljanje i njihova dostupnost tijekom događanja / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Glavno tajništvo Vijeća ne smije objaviti procijenjenu vrijednost ugovora. Procijenjeni opseg ugovora naveden je u uputama za nadmetanje.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2016/S 089-155802
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: UCA 16/003
Grupa br.: 1
Naziv:

UCA 16/003 — Najam video zidova koji će biti postavljeni u zgradu tijekom europskih sastanaka na vrhu

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
23/11/2016
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Novid NV
Poštanska adresa: Prins Boudewijnlaan 17 — Unit 3
Mjesto: Kontich
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 2550
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 560 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Tijekom 3 godine nakon sklapanja početnog ugovora, Tajništvo može koristiti pregovarački postupak sa stranom kojoj se dodijeli ovaj ugovor, bez prethodne objave poziva na nadmetanje za nove usluge koje obuhvaćaju ponavljanje sličnih usluga koje su u skladu s osnovnim projektom iz ovog ugovora kako je opisano u točki II.1.4.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, u roku od 2 mjeseca od dana kada je predmet primljen na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

Postupovni rokovi mogu se produljiti za dodatnih 10 dana zbog udaljenosti, bez obzira na mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta dotičnog subjekta.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije — DGA4 — unité de coordination des acquisitions
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/12/2016