Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 438733-2017

03/11/2017    S211

Danmark-Ballerup: Installation af elektrisk og mekanisk udstyr

2017/S 211-438733

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Brylle
E-mail: fmi-id-sma07@mil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/61290967.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Delaftale 1 — Elarbejde, vest.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter løbende modifikation og reparation ombord på skibene. Denne type arbejde foregår ofte hurtigt og effektivt, så skibenes beredskab påvirkes mindst muligt.

Som følge heraf er der brug for el-teknisk assistance fra eksterne firmaer, som igangsættes med kort varsel når behovet opstår. Endvidere forgår en del af arbejdet i samarbejde med andre typer håndværkere, eksempelvis malere, isolatører, stilladsarbejdere og kranførere.

Rammeaftalen dækker elarbejde i Vestdanmark som beskrevet i pkt. 5.3.1 i rammeaftalen.

Rammeaftalen vil blive tildelt til 3 aktører.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved tildeling af ordre efter rammeaftalen skelnes der mellem ordrer der har en værdi på over og under 200 000 DKK. Hvis værdien er på under 200 000 DKK tildeles ordren efter kaskademodellen, og hvis ordren har en værdi på over 200 000 sker tildeling efter gennemførsel af miniudbud. Procedurerne for kaskademodellen og gennemførsel af miniudbud er beskrevet i detaljer i bilag E til rammeaftalen.

Obs. FMI skal gøre opmærksom på, at vedståelsesfristen i udbudsbetingelserne, punkt 6.1, er ændret fra 6 måneder til 2 måneder i henhold til udbudsbetingelserne punkt IV.2.6) minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit tilbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalerne indgås af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle enheder i forsvaret der er underlagt forsvarschefen er berettiget til at anvende aftalerne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 194-349094
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Delaftale 1 — Elarbejde, vest

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/07/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Scanel International ApS
Postadresse: Havnepladsen 12
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
E-mail: info@scanel.dk
Telefon: +45 96223242
Fax: +45 98230066
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Caverion Danmark A/S
Postadresse: Vejlevej 123
By: Fredericia
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: caverion.dk@caverion.com
Telefon: +45 76232323
Fax: +45 76232121
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Callenberg A/S
Postadresse: Lille Tornbjerg Vej 30
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5220
Land: Danmark
Telefon: +45 70263501
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ifølge udbudsloven § 148 stk. 1 (lov nr. 1564 af 2015/12/15 — findes på www.retsinformation.dk) skal FMI kræve, at tilbudsgiveren udfylder det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiveren overholder kravene der er oplistet i § 148 (1) i førnævnte lov. Der henvises til den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelses vejledning om det fælles europæiske udbudsdokument, der er tilgængelig på http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2015/Vejledning%20til%20ESPDen.pdf. Dokumentet er tilgængelig sammen med det resterende udbudsmateriale på http://permalink.mercell.com/61290967.aspx

En tilbudsgiver, der indsender tilbud alene, og ikke støtter sig til andre enheders kapacitet for at opfylde mindstekravet i pkt. III.1.3 skal kun udfylde ét fælles europæisk udbudsdokument. En tilbudsgiver der indsender tilbud alene og som er afhængig af andre enheders kapacitet til at opfylde kriterierne i pkt. III.1.3 skal indsende et udfyldt fælles europæisk udbudsdokument for sin egen virksomhed samt for hver af de enheder, tilbudsgiveren støtter sig til. Når grupper af juridiske enheder, herunder midlertidige joint ventures og konsortier, deltager i udbuddet, skal hver enkelt af de deltagende juridiske enheder udfylde en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i afsnit II-IV i dokumentet.

Forud for beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal tilbudsgiveren indsende dokumentation for de oplysninger der er anført i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. §§ 151 og 152 i udbudsloven. Yderligere oplysninger kan findes i udbudsmaterialet. FMI forbeholder sig endvidere ret til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at anmode om at en tilbudsgiver indsender dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at udbudprocessen gennemføres korrekt. I denne situation vil FMI fastsætte en passende frist for indsendelse af denne dokumentation.

FMI skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbuddet, hvis tilbudsgiveren er underlagt en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135 og 136 i udbudsloven. Tilbudsgiver skal indsende oplysninger herom i standardformularen for det fælles europæiske udbudsdokument. Der henledes særlig opmærksomhed på, at visse tidligere frivillige udelukkelsegrunde er blevet gjort obligatoriske jf. § 136 i førnævnte lov. Der henvises til den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelses vejledning til korrekt udfyldelse af standardformularen for det fælles europæiske udbudsdokument.

Forud for tildeling af den endelige rammeaftale skal den pågældende tilbudsgiver som FMI har besluttet at tildele rammeaftalen, indsende følgende dokumentation: Som bevis for, at tilbudsgiveren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, og i Danmark, at denne ikke er blevet dømt for kriminelle overtrædelser, at denne ikke er i konkurs, likvidation, rekonstruktion eller en lignende situation, kan tilbudsgiveren få udarbejdet en serviceattest. Serviceattesten udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Fortsættes på http://permalink.mercell.com/61290967.aspx hvor den fulde tekst er tilgængelig som dokument.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud nr. 5093 af 2.6.2016 (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud indenfor:

1) 45 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har offentliggjort en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i Den Europæiske Unions Tidende (med virkning fra dagen efter datoen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har meddelt de pågældende tilbudsgivere, at den ordregivende myndighed har indgået en rammeaftale gennem genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem, forudsat at meddelelsen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har sendt meddelelse til de involverede tilbudsgivere om, at den ordregivende myndighed har indgået rammeaftalen, jf. § 2 (2) eller § 171 (4), i udbudsloven, forudsat at anmeldelsen indeholdt en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 4) 20 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har offentliggjort en meddelelse om sin beslutning om at opretholde kontrakten, jf. § 185 (2) udbudsloven.

Klageren skal underrette den ordregivende myndighed om klagen skriftligt senest samtidig med at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud med angivelse af, om klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6 (4), i

lov om Klagenævnet for Udbud. Hvis klagen ikke er indgivet i stand-still periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der er anmodet om, at klagen gives opsættende virkning, jf. § 12 (1), i førnævnte lov

E-mail adressen til Klagenævnet for Udbud er angivet i afsnit VI.4.1.

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning vedrørende klager er tilgængelig på internetadressen der er angivet i afsnit VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2017