Varer - 440221-2020

18/09/2020    S182

Danmark-Odense: Elektroniske målere

2020/S 182-440221

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anton Wilkens
E-mail: anw@samaqua.dk
Telefon: +45 63132303
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/138158389.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/138158389.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/138158389.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fjernaflæste vandmålere, kommunikationsnetværk og målerhåndteringssystem til VandCenter Syd

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38552000 Elektroniske målere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

VandCenter Syd udbyder kontrakten på levering af fjernaflæste elektroniske vandmålere og etablering af et leverandørejet og driftet datakommunikationsnetværk til hjemtagning af data til et leverandørhostet målerhåndteringssystem, som stilles til rådighed for VandCenter Syd.

Projektet med etablering af fjernaflæste elektroniske vandmålere hos kunderne er rammesat som et 4-årigt projekt. Både hjemtagningsaftalen og aftalen om målerhåndteringssystem indgås for en periode på 12 år med mulighed for forlængelse.

Tryk her https://permalink.mercell.com/138158389.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30236200 Databehandlingsudstyr
32571000 Kommunikationsinfrastruktur
72315200 Drift af datanetværk
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

VandCenter Syd udbyder kontrakten på levering af fjernaflæste elektroniske vandmålere og etablering af et leverandørejet og driftet datakommunikationsnetværk til hjemtagning af data til et leverandørhostet målerhåndteringssystem, som stilles til rådighed for VandCenter Syd.

Projektet med etablering af fjernaflæste elektroniske vandmålere hos kunderne er rammesat som et 4-årigt projekt. Både hjemtagningsaftalen og aftalen om målerhåndteringssystem indgås for en periode på 12 år med mulighed for forlængelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 144
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Hjemtagningsaftale og drifts- og hostingaftale kan forlænges efter udløbet af den oprindelige kontraktlængde.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Referencer:

Ordregiver lægger i evalueringen af referencer vægt på, hvorvidt referencen omfangsmæssigt hvad angår målere er tilsvarende den udbudte opgave fra ordregiver samt information om tilfredsheden med den udførte opgave baseret på udsagn fra de oplyste kontaktpersoner.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Ordregiver har option på tilkøb af målere svarende til 5 % af den forventede mængde målere.

- Ordregiver har option på køb af en række funktionaliteter, der vedrører målerhåndteringssystemet, herunder analysesystem, målerudskiftningssystem samt alarmsystem til ordregivers kunder.

- Ordregiver har option på tilkøb af timer ved leverandøren på udvalgte ressourcepersoner.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Egenkapital

— Resultat før skat

— Erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

— Positivt resultat før skat i minimum 2 af de 3 seneste regnskabsår

— Skal have gældende erhvervsansvarsforsikring minimum 10 mio. DKK ved ting- og/eller personskade pr. år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger skal fremvise 2 referencer fra lignende projekter omfattende målerlevering, opsætning og drift af netværk, datahjemtagning til centralt målerhåndteringssystem og hvor målerdata stilles til rådighed for forsyningens IT-systemer. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af opgavens omfang og løsning, herunder anvendt teknologi til datakommunikationsnetværket, periode for projektet samt kontaktoplysninger på referencen (navn, telefonnummer og kontaktperson). Referencerne må maksimalt være 3 år gamle.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Fremgår af udkastet til kontrakt.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udkastet til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Jf. udbudslovens §137, stk. 1., nr. 1-7 anvender ordregiver følgende frivillige udelukkelsesgrunde i forbindelse med dette udbud:

— Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige regler

— Konkurs eller anden form for insolvens- eller likvidationsbehandling

— Alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af erhvervet, der sår tvivl om virksomhedens integritet

— Konkurrencefordrejende aftale

— Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt

— Uretmæssigt forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces

— Ubetalt forfalden gæld til det offentlige under 100 000 DKK.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2020