Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 442711-2016

16/12/2016    S243

Italija-Ispra: Preventivno i korektivno održavanje i ugradnja mehaničkih, konvencionalnih i nuklearnih postrojenja koja se nalaze u nuklearnim područjima

2016/S 243-442711

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Centro comune di ricerca
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra VA
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Osoba za kontakt: Alessandra Cerutti
E-pošta: JRC-G9NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Telefon: +39 0332789260
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.ec.europa.eu/jrc/
Adresa profila kupca: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2036
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Preventivno i korektivno održavanje i ugradnja mehaničkih, konvencionalnih i nuklearnih postrojenja koja se nalaze u nuklearnim područjima

Referentni broj: JRC/IPR/2016/G.III.9/5074/OC.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50712000 Usluge popravaka i održavanja mehaničkih instalacija u zgradama
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge održavanja za ta područja/jedinice posebno obuhvaćaju postrojenja, instalacije i mreže za distribuciju tekućina, kao i relevantne komponente (crpke, ventili, bazeni, cijevi, motori, kompresori, izmjenjivači topline, strojevi za ventilaciju, sustavi filtriranja, klimatizacijske jedinice itd.). Aktivnosti u sklopu cijele usluge obuhvaćat će preventivno i/ili korektivno održavanje izvršeno na lokaciji. Ugovor također obuhvaća usluge povezane sa zamjenama/popravcima velikih razmjera povezanih s komponentama/dijelovima, produženje postojećih sustava i nabavu komponenti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50500000 Usluge popravaka i održavanja crpki, ventila, slavina i metalnih kontejnera te strojeva
50530000 Usluge popravaka i održavanja strojeva
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
II.2.4)Opis nabave:

Molimo za pojedinosti pogledajte mrežnu stranicu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

molimo za pojedinosti pogledajte mrežnu stranicu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Molimo za pojedinosti pogledajte mrežnu stranicu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

pogledajte dokumentaciju poziva na nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Molimo za pojedinosti pogledajte mrežnu stranicu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/02/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/02/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Centro comune di ricerca, edificio 1, sala 7, via Fermi 2147, Ispra VA, ITALIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

najviše 2 predstavnika po ponuditelju u skladu s postupkom utvrđenim u dokumentaciji za nadmetanje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

1. Kratki informativni sastanak održat će se u Zajedničkom istraživačkom centru u Ispri na dan koji je naveden u dokumentaciji za nadmetanje (pismo poziva).

2. Sva dokumentacija za nadmetanje i dodatni podaci dostupni su na internetskoj stranici javnog naručitelja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2036

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

molimo za pojedinosti pogledajte mrežnu stranicu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/12/2016