Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 442785-2020

21/09/2020    S183

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja i popravaka programske podrške

2020/S 183-442785

Obavijest o izmjeni

Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Katica Ivan
E-pošta: katica.ivan@hac.hr
Telefon: +385 14697372
Telefaks: +385 14694473
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hac.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

IIS HAC – održavanje i proširenje funkcionalnosti

Referentni broj: D 35/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

IIS HAC – održavanje i proširenje funkcionalnosti

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Poslovna zgrada Naručitelja Zagreb, Širolina 4

II.2.4)Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora:

IIS HAC – održavanje i proširenje funkcionalnosti.

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u mjesecima: 12
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 4211-160-907-2019
Grupa br.: 1
Naziv:

IIS HAC – održavanje i proširenje funkcionalnosti.

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije:
12/12/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Infosistem d.d.
Nacionalni registracijski broj: 93572324237
Poštanska adresa: Ivana Šibla 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: infodesk@infosistem.hr
Telefon: +385 16500111
Telefaks: +385 16637899
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: TEB Informatika d.o.o
Nacionalni registracijski broj: 21203480510
Poštanska adresa: Vončinina 2, 4. kat
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 16439444
Telefaks: +385 16439460
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (u vrijeme sklapanja ugovora;bez PDV-a)
Ukupna vrijednost nabave: 2 499 400.00 HRK

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/09/2020

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1)Opis nabave nakon izmjena
VII.1.1)Glavna CPV oznaka
72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške
VII.1.2)Dodatne šifre CPV-a
VII.1.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Poslovna zgrada Naručitelja na adresi Zagreb, Širolina 4.

VII.1.4)Opis nabave:

IIS HAC – održavanje i proširenje funkcionalnosti.

VII.1.5)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije
Trajanje u danima: 10
VII.1.6)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 247 440.60 HRK
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: Infosistem d.d.
Nacionalni registracijski broj: 93572324237
Poštanska adresa: Ivana Šibla 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: infodesk@infosistem.hr
Telefon: +385 16500111
Telefaks: +385 16637899
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.1.7)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
Službeni naziv: TEB Informatika d.o.o
Nacionalni registracijski broj: 21203480510
Poštanska adresa: Vončinina 2, 4. kat
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 16439444
Telefaks: +385 16439460
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da
VII.2)Podaci o izmjenama
VII.2.1)Opis izmjena
Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Povećan obim poslova.

VII.2.2)Razlozi izmjene
Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

Povećan obim poslova.

VII.2.3)Povećanje cijena
Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 2 499 400.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 2 746 840.60 HRK