Tjenesteydelser - 444222-2019

20/09/2019    S182    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-København: Bortskaffelse og behandling af affald

2019/S 182-444222

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Brit Schøt-Nielsen
E-mail: f82l@kk.dk
Telefon: +45 33663366

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Midlertidig kontrakt om behandling af plastaffald for Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommune agter at indgå kontrakt med Combineering A/S om behandling af husstandsindsamlet plastaffald dækkende perioden 1.1.2020 til og med 30.6.2020 og med mulighed for forlængelse i 2 x 1 måned.

Kontrakten vil blive indgået med hjemmel i udbudslovens § 80, stk. 5.

Kontraktens formål er at sikre en miljømæssig forsvarlig behandling af kommunens plastaffald, ind til en permanent kontrakt om behandling af plastaffaldet kan komme på plads på baggrund af et udbud, der vil blive gennemført snarest mulig. På baggrund af udløb af eksisterende aftale står Københavns Kommune uden aftaledækning pr. 1.1.2020.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 089 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune agter at indgå kontrakt med Combineering A/S om behandling af husstandsindsamlet plastaffald dækkende perioden 1.1.2020 til og med 30.6.2020 og med mulighed for forlængelse i 2 x 1 måned.

Kontrakten vil blive indgået med hjemmel i udbudslovens § 80, stk. 5.

Kontraktens formål er at sikre en miljømæssig forsvarlig behandling af kommunens plastaffald, ind til en permanent kontrakt om behandling af plastaffaldet kan komme på plads på baggrund af et udbud, der vil blive gennemført snarest mulig. På baggrund af udløb af eksisterende aftale står Københavns Kommune uden aftaledækning pr. 1.1.2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 2 x 1 måned.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Københavns Kommune anser sig berettiget til at indgå den i Del II.1.4) anførte midlertidige kontrakt efter udbudslovens § 80, stk. 5 på baggrund af følgende:

Kommunen er aftaledækket i forhold til behandling af plastaffald frem til 31.12.2019.

Kommunen har deltaget i et fælles udbud med 15 andre ordregivere (kommuner og affaldsselskaber) med henblik på etablering af en fælles, innovativ løsning for behandling af husholdningsindsamlet plastaffald og plastaffald fra genbrugsstationer. Udbuddet blev annonceret den 31.1.2017 ved udbudsbekendtgørelse 2017/S 021-035468 og er blevet gennemført som en konkurrencepræget dialog med 3 udvalgte virksomheder/konsortier. På baggrund af udbudsprocessen blev modtaget ét tilbud fra ALBA Recycling GmbH (”ALBA”), som kommunen havde til hensigt at tiltræde med henblik på behandling af plastaffald fra den 1.1.2020. Inden kontraktindgåelse er ALBAs nye anlæg i Marl, som skulle have behandlet det udbudte plastaffald, brændt ned, hvorfor ALBA ikke længere anser sig som bundet af tilbuddet som følge af force majeure.

Kommunen står på den baggrund uden aftaledækning pr. 1.1.2020, og det er ikke muligt at gennemføre et udbud med igangsætning af behandlingsydelsen pr. 1.1.2020. Kommunen er imidlertid igang med at forberede et udbud, som forventes at kunne indebære opstart af behandlingsydelsen pr. 1.7.2020, hvilket vurderes som det realistisk set hurtigst mulige.

Kontrakten med Combineering A/S indgås som en midlertidig kontrakt for at sikre en fortsat miljømæssig forsvarlig behandling af kommunens plastaffald frem til, at behandling kan ske i henhold til en udbudt, permanent aftale.

Der er foretaget en grundig vurdering af de enkelte betingelser i udbudslovens § 80, stk. 5, som alle vurderes opfyldt på følgende grundlag:

Branden på ALBAs anlæg er en uforudset begivenhed. Kommunen var allerede i dialog med ALBA om kontraktindgåelse og burde ikke have taget højde for muligheden for branden på et tidligere tidspunkt. Samtidig er der årsagssammenhæng mellem branden på ALBAs anlæg og et uopsætteligt behov for kommunen til at indgå den midlertidige kontrakt. Branden er herunder den eneste og afgørende årsag til det uopsættelige behov.

Det vurderes, at der foreligger en tvingende uopsættelighed i hensyn til miljøet og begrænsningen af samfundsmæssigt værdispild. Københavns Kommune har således behov for at få behandlet indsamlet plastaffald fra den 1.1.2020, og kommunen er forpligtet til at sikre, at plastaffaldet bliver sorteret og genanvendt korrekt. Plastaffaldet kan ikke sendes til forbrænding, hvis der er mulighed for genanvendelse. Der er endvidere ikke mulighed for midlertidigt at opbevare plastaffaldet og udskyde behandlingen, da en midlertidig opbevaring vil medføre, at det organiske affald (fx madrester) i plastaffaldet går i forrådnelse og sætter sig i plastikmaterialet, hvilket bevirker at:

(i) en mindre del af plastaffaldet kan oparbejdes og genanvendes,

(ii) kvaliteten af den genanvendte plastik forringes, og

(iii) arbejdsmiljøet omkring arbejdsprocessen forringes.

I forhold til muligheden for at overholde fristerne i udbudsloven viser erfaringerne, at der ved indgåelse af kontrakt om den konkrete ydelse er et udtalt behov for at gennemføre et udbud med forhandling, da der ellers er risiko for, at der alene bliver modtaget ikke-forskriftsmæssige eller uacceptable tilbud, der vil forsinke den samlede proces. Gennemførelse af et udbud med forhandling (med forudgående offentliggørelse) som hasteprocedure vil ved den konkrete ydelse forventeligt kræve en tidsanvendelse på mindst 3-4 måneder. Hertil kommer, at leverandøren efter en kontraktindgåelse har behov for en mobiliseringsperiode på 3-4 måneder, bl.a. for at opnå de nødvendige miljøgodkendelser.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Combineering A/S
CVR-nummer: 29609969
Postadresse: Bistrupvej 176
By: Birkerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3460
Land: Danmark
E-mail: info@combineering.dk
Telefon: +45 45584040

Internetadresse: http://www.combineering.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 9 089 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten og ikke datoen for kontraktens ingåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 kalenderdage fra dagen efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Københavns Kommune følger proceduren i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at en ordregiver i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor ordregiveren har fulgt proceduren i lovens § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om sin beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2019