Usluge - 444407-2015

Prikaži smanjeni prikaz

18/12/2015    S245

Belgija-Bruxelles: Olakšavanje prekograničnog toka podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu: studija o ograničenjima u pogledu lokacije podataka — SMART 2015/0054

2015/S 245-444407

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava E: Budućnost mreža, Odjel E.2: Softver i usluge, oblak
Poštanska adresa: BU25 04/024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): Pearse O'Donohoue
E-pošta: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
Telefon: +32 22991280

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=786

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Olakšavanje prekograničnog toka podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu: studija o ograničenjima u pogledu lokacije podataka — SMART 2015/0054
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
1. Glavni je cilj studije analiza zakonitih i nezakonitih prepreka u praksama država članica koje sprječavaju slobodan protok podataka unutar Europske unije kako bi se doprinijelo održivom razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta.
2. Studijom će se procijeniti metodologija kojom će se revidirati i mapirati obveze usklađenosti koje su uspostavljene na različitim razinama (odnosno pravni aktovi izdani na različitim razinama itd.) unutar Europske unije (u svih 28 država članica).
3. Studijom će se dostaviti analitički okvir kojim će se omogućiti određivanje različitih koncepata prepreka slobodnom protoku podataka (A. obveze usklađenosti kao što su A.1 izravne prepreke i A.2 neizravne prepreke i B. zahtjevi koji nisu povezani s obvezom usklađenosti, odnosno mišljenja i strahovi usmjereni na računalstvo u oblaku (usvajanje oblaka)).
4. Analitički okvir također treba biti dopunjen primjerima iz država članica koji trebaju biti određeni u (i) različitim sektorima kako bi se odredili gdje se često koriste i gdje se koriste za razvrstavanje; (ii) vrstama podataka; (iii) vrstama i razinama pravnih dokumenata u kojima su navedeni.
5. Studijom će se također ispitati zajedničko razumijevanje podatkovnih zahtjeva u državama članicama kako bi se odredilo na koju se vrstu podataka obično odnose navedeni zahtjevi i kako bi se razumjela potrebna osiguranja iz pravne perspektive, tehnološke perspektive i perspektive provođenja.
6. Studijom će se analizirati i pružiti količinske procjene preprekama računalstvu u oblaku određenom u državama članicama kao što su službeni zahtjevi (odnosno ograničenja u pogledu lokacije) i troškova i prednosti koje nastaju zbog prijelaza sa službenih na funkcionalne zahtjeve (odnosno pristup podacima u svrhe revizije ili primjene dostatnih mjera sigurnosti itd.).
7. Preporučeni funkcionalni zahtjevi (npr. sigurnosne mjere) koji mogu zamijeniti službene zahtjeve kao što je lokacija podataka kako bi se olakšali prekogranični tokovi podataka.
8. Studijom će se dostaviti zahtjevi o novim konceptima politike za olakšanje prekograničnog protoka podataka u Europskoj uniji.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 137 750 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 50
3. Upravljanje. Značaj 30
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0054.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 002-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 101-183507 od 28.5.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0738539/00-91
V.1)Datum sklapanja ugovora :
4.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: time.lex CVBA and Spark Legal Network and Consultancy Ltd
Poštanska adresa: rue du Congrès 35
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1000
Država: Belgija
E-pošta: hans.graux@timelex.eu

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 137 750 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Dio: 39,61 %

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Uputa na projekt(e) i/ili program(e): http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava R: Podrška, Odjel R2: Financije
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
8.12.2015