Usluge - 446822-2016

20/12/2016    S245

Poljska-Varšava: Usluge čišćenja za prostorije Kuće EU-a u Varšavi, Poljska

2016/S 245-446822

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: European Commission Representation in Poland
Poštanska adresa: ul. Jasna 14/16a
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: 00-041
Država: Poljska
Osoba za kontakt: Ms Magdalena Walasek
E-pošta: COMM-REP-WAW-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Telefon: +48 225568989
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/poland/home_pl
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Komunikacija
Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2071
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2071
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2071
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge čišćenja za prostorije Kuće EU-a u Varšavi, Poljska

Referentni broj: PR/2016-07-INF/WAR.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90910000 Usluge čišćenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predstavništvo Europske komisije u Poljskoj, koje također djeluje u ime Informacijskog ureda Europskog parlamenta, traži usluge čišćenja za prostorije Kuće EU-a na adresi ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warsaw, POLJSKA.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 170 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90911200 Usluge čišćenja zgrada
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Europska komisija, Directorate-General for Communication, Representation in Poland, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warsaw, POLJSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge čišćenja za Kuću EU-a u Varšavi u Poljskoj, uključujući uobičajene usluge čišćenja, dodatne usluge čišćenja, sakupljanje i uklanjanje otpada i robe.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 34 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor se može obnoviti do 4 puta, za razdoblje od najviše 5 godina.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponude mogu dostaviti zajednice pružatelja usluga od kojih se ne traži preuzimanje određenog pravnog oblika prije sklapanja ugovora. Ako se zajednici dodijeli ugovor, ona će možda morati preuzeti određeni pravni oblik ako to bude potrebno u svrhu odgovornosti za zaprimanje obrade plaćanja za članove zajednice te za upravljanje uslugom i njezinu koordinaciju.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Plaćanje usluga (uobičajene usluge plus dodatne usluge) izvršavat će se svakog mjeseca na način utvrđen u nacrtu ugovora, nakon dostavljanja ispravnog računa sastavljenog u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i svim popratnim dokumentima u kojima se navode usluge pružene tijekom predmetnog mjeseca, osobito pisanog zahtjeva javnog naručitelja za izvanredne dodatne usluge.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/01/2017
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/12/2016