Varer - 447311-2019

24/09/2019    S184    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Sportsrekvisitter og -udstyr

2019/S 184-447311

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen - Københavns Ejendomme og Indkøb
Postadresse: Borups Allé 177
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400 København NV
Land: Danmark
Kontaktperson: Rafi Baronian
E-mail: S26F@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/107617895.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/107617895.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af idræts- og genoptræningudstyr

II.1.2)Hoved-CPV-kode
37400000 Sportsrekvisitter og -udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på køb og levering af idræts- og genoptræningsudstyr, samt serviceeftersyn for Københavns Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
37410000 Redskaber og rekvisitter til udendørs sport
37420000 Redskaber og rekvisitter til gymnastik
37440000 Motionsudstyr
37441000 Udstyr til aerobicstræning
37442000 Redskaber til vægt- og modstandstræning
37450000 Udstyr til boldspil på baner samt løb, spring, kast m.v.
37461000 Bordspil og tilbehør
37470000 Udstyr til golf og bowling
37480000 Maskiner og apparater til fritids- og idrætsanlæg
37533000 Billard
37535200 Legepladsudstyr
45212290 Reparation og vedligeholdelse af idrætsanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på køb og levering af idræts- og genoptræningsudstyr, samt serviceeftersyn for Københavns Kommune.

Området vil eksempelvis omfatte følgende produktgrupper:

1) Udstyr til idrætshaller og gymnastiksale, herunder indendørs og udendørs:

— - Fodbold, badminton, basketball, håndbold, bordtennis, hockey, mm.

2) Udstyr til fitness- og genoptræningscentre:

— - Måtter, bolde, trampoliner, hulahopring, håndvægte, kettlebells, mm.

Ved Serviceeftersyn forstås lovpligtige sikkerheds- og serviceeftersyn af idrætshaller og gymnastiksale.

Københavns Kommune er blandt landets største arbejdspladser med ca. 45 000 ansatte. Rammeaftalen vil være gældende for alle ansatte i Københavns Kommune, som har behov for at købe idrætsudstyr. Leverandøren, der tildeles Rammeaftalen, vil således skulle kunne håndtere og levere til et stort antal enheder, som er beliggende på mange forskellige adresser primært inden for Københavns Kommunes grænser.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til Bilag 1 - Teknisk specifikation, Bilag B - Tilbudslisten, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er krav til erhvervsansvarsforsikring, tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning og soliditetsgrad de seneste 3 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 5 000 000 DKK for tingsskade og 10 000 000 DKK ved personskade,

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 000 000 DKK (ekskl. moms) årligt,

— Tilbudsgiver gennemsnitlige soliditetsgrad i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 15% årligt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. De 3 år regnes tilbage fra tilbudsfristens dato.

Hver reference skal som minimum have haft en omsætning på 150 000 DKK eksklusive moms indenfor de 3 år regnet fra tidspunktet fra tilbudsfristen, inden for området idræts- og genoptræningsudstyr. Mindst en af referencerne skal derudover indeholde serviceeftersyn af gymnastiksale og idrætshaller.

De 3 referencer skal indeholde:

— en beskrivelse af de præsterede varer/ydelser,

— beløb for hele den præsterede ydelse,

— tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut),

— modtager af ydelsen (med navn og kontaktoplysninger - tlf. og/eller e-mail).

Referencerne skal leve op til følgende mindstekrav:

- At være udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato,

- At leverancerne har været til offentlige myndigheder.

Hver reference skal have en størrelse svarende til minimum 150 000 DKK eksklusive moms,

- At minimum én af de 3 referencer skal udover levering af idræts- og genoptræningsudstyr, også indeholde serviceeftersyn af gymnastiksale og idrætshaller.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudsloven § § 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1, 2 og 7. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2019