Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 447566-2015

Vis forkortet udgave

19/12/2015    S246

Danmark-Hellerup: Forsikringstjenester

2015/S 246-447566

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber
Postadresse: c/o Forsikring & Pension, Philip Heymans Allé 1
By: Hellerup
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber
Att: Torben Weiss Garne
Mailadresse: udbud@forsikringogpension.dk
Telefon: +45 41919040

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.skadegarantifonden.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale vedrørende administration af skadesanmeldelser og udbetaling af erstatning i forbindelse med en konkurs i et skadesforsikringsselskab omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskabers dækningsområde.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 6: Finansielle tjenesteydelser a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark.

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Garantifonden ledes af en bestyrelse, der har sekretariatsbistand fra brancheorganisationen Forsikring & Pension, men i øvrigt ingen ansatte eller administration. Såfremt Garantifonden måtte blive aktiveret i henhold til sit formål, vil Garnatifonden have behov for ekstern bistand til at håndtere den faktiske skadessagsbehandling og udbetaling af erstatning til de berettigede i det konkursramte skadesforsikringsselskab (administrationsydelser).
Det er formålet med nærværende udbud og efterfølgende indgåelse af rammeaftale, at få udpeget et eller flere kompetente selskaber, der vil kunne håndtere denne faktiske skadebehandling og udbetaling af erstatning i tilfælde af en konkurs. Den eller de vindende selskaber vil således skulle gennemføre en betydelig sagsbehandling på kort tid.
Når antallet af skadeanmeldelser er reduceret til færre end 50, vil der være en ret for det sagsbehandlende admininstrationsselskab til at anmode Garantifonden om at hjemtage den resterende sagsbehandling til sit sekretariat.

For øvrige informationer henvises til udbudsmaterialet, der er frit tilgængeligt på Garantifondens hjemmeside www.skadegarantifonden.dk fra afsendelsen af denne udbudsbekendtgørelse.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

66510000 Forsikringstjenester, 66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester, 66518300 Opgørelse af forsikringsserstatning, 66519400 Skadeopgørelse, 66519300 Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form, men hvor tilbuddet afgives af et konsortium, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar og hæftelse samt udpege en befuldmægtiget, som Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der henvises til udbudsmaterialet, herunder i forhold til krav om godkendelse efter FIL og håndtering af erstatningsudbetaling mv.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

1) Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Skabelon kan hentes på www.skadegarantifonden.dk

2) Tro og love-erklæring om, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de i Udbudsdirektivets (direktiv 2004/18/EF) artikel 45 anførte situationer. Skabelon kan hentes på www.skadegarantifonden.dk

3) Vedlæggelse af dokumentation for, at tilbudsgiver er godkendt efter lov om finansiel virksomhed (»FIL«, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.2.2015 med ændringer) for så vidt angår alle de omfattede forsikringstyper. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for en nærmere opregning heraf.
4) Såfremt tilbud afgives af et konsortium eller såfremt tilbudsgiver påtænker at tilknytte underleverandører til varetagelse af væsentlige delydelser for opgaveløsningen, skal erklæringerne anført ovenfor i 1)-2) vedlægges for hver af de deltagende i konsortiet eller for de anførte underleverandører, og dokumentation for 3) skal vedlægges for de respektive forsikringstyper, således at tilbuddet samlet dokumenterer at have godkendelse for samtlige, omfattede forsikringstyper.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 5) Erklæring om tilbudsgiverens omsætning (bruttopræmieindtægter) indenfor private skadesforsikringer omfattet af udbuddet de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Det er et mindstekrav, at de deltagende tilbudsgivere i alle 3 afsluttede og reviderede regnskabsår har en omsætning (bruttopræmieindtægter) for de af udbuddet omfattet forsikringstyper på mindst 250 000 000 DKK.
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: ja
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: Administrationsselskabet/tilbudsgiver skal være godkendt efter lov om finansiel virksomhed (»FIL«, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.2.2015 med ændringer) Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
9.2.2016 - 13:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

1) Garantifonden henviser i det hele til det offentliggjorte udbudsmateriale på Garantifondens hjemmeside www.skadesgarantifonden.dk, jf. afsnit I.1).

2) Såfremt der måtte fremkomme spørgsmål til udbudsmaterialet eller i øvrigt, vil Garantifonden offentliggøre disse i anonymiseret form med tilhørende svar på Garantifondens hjemmeside.

3) Alle interesserede tilbudsgivere er velkomne til at fremsende kontaktdata på Garantifondens e-mail: udbud@forsikringogpension.dk, jf. afsnit I.1), hvorefter Garantifonden også vil fremsende evt. spørgsmål og svar pr. e-mail.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristerne fremgår af § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.
Klage over et udbud af en rammeaftale omfattet af udbudsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt mede.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.
I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt klagen begæres tillagt opsættende virkning.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15.12.2015