Bygge og anlæg - 448359-2020

25/09/2020    S187

Danmark-Kastrup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 187-448359

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligorganisationen Tårnbyhuse
CVR-nummer: 25980727
Postadresse: Amager Landevej 30, 1. sal
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Kümmel
E-mail: skl@domus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.taarnbyhuse.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.iprojekt.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af Saltværkshuse Blok B, C og D

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter en totalrenovering på baggrund af en helhedsplan af 3 blokke i den almene boligbebyggelse Saltværkshuse. Saltværkshuse er opført i 1948 og bebyggelsen består af i alt 4 boligblokke.

Den ene af de 4 blokke, blok A, er under færdiggørelse og vil være referenceblok for de øvrige blokke, B, C og D.

Saltværkshuse bestod inden renoveringen af 4 blokke med 169 utidssvarende boliger. Efter renoveringen af alle 4 blokke vil afdelingen i fremtiden bestå af 136 moderne og mere tilgængelige lejligheder. Med projektet etableres flere familieboliger og handicapvenlige boliger samt elevatorer og nye tagterrasser. Taget og vinduerne udskiftes, der skal etableres altaner og private haver, og endelig skal alle lejligheder opgraderes med nye tekniske installationer, køkkener, badeværelser og gulve.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 108 831 750.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Vintergækvej 2-32, Soldugvej 1-3, Kørvelstien 1-3, Karsestien 1-3 og Timianstien 1-3 2770 Kastrup.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsformen er begrænset udbud efter udbudslovens § § 58-60.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne (del 1 og 2).

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://portal.iprojekt.dk/link/Saltvaerkshuse-BlokB-D

Boligorganisationen Tårnbyhuse forventer at prækvalificere 5 ansøgere til at give tilbud.

Som baggrund for udbuddet har der været afholdt markedsdialog med 3 entreprenører. Materialet fra markedsdialogen indgår i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Risiko-, tids- og processtyring herunder beboerkommunikation / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV’er / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 108 831 750.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 33
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår:

a) Positivt resultat

b) Nettoomsætning på minimum 250 mio. DKK

c) Likviditetsgrad på minimum 120 %

d) Soliditetsgrad på minimum 20 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer til opfyldelse af mindstekrav skal være afsluttede på ansøgningstidspunktet, dvs. at byggeriet skal være afleveret på ansøgningstidspunktet.

For at sikre, at hovedentreprenøren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at hovedentreprenøren har minimum én reference inden for hver af nedenstående kategorier (kumulativt):

a) Renovering af almen boligbebyggelse i flere etager: Mindst ét referenceprojekt, der dokumenterer, at ansøger har erfaring som hovedentreprenør med renovering af almene boliger i en ejendom med flere etager med en samlet entreprisesum på min. 80 mio. DKK ekskl. moms.

b) Erfaring med beboerhåndtering: Mindst ét referenceprojekt, der dokumenterer, at ansøger har erfaring med beboerhåndtering i forbindelse med genhusning.

Et referenceprojekt må gerne understøtte flere af kategorierne angivet ovenfor. Hvis hovedentreprenøren ikke opfylder et eller flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på muligheden for efter udbudslovens § 144 at støtte ansøgningen på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

Ansøgeren kan højst oplyse 2 referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Samme reference kan omfatte et eller flere af ovenstående forhold (hvis fx ansøgeren og dennes underrådgivere tidligere har samarbejdet som et hold), men alle forhold skal være dækket via de 2 referencer.

Hvis ansøgeren oplyser flere end 2 referencer og ikke tydeligt har markeret, hvilke referencer der opfylder mindstekravene, vil Tårnbyhuse alene se på de 2 første referencer i forhold til vurderingen af, om mindstekrav til teknisk formåen er opfyldt. De oplyste referencer til opfyldelse af mindstekrav vil også indgå i udvælgelsesprocessen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2020