Usluge - 448441-2019

24/09/2019    S184

Hrvatska-Varaždin: Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja

2019/S 184-448441

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Senka Žitnjak Marina Ivančević
E-pošta: nabava@vzz.hr
Telefon: +385 42390531
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.varazdinska-zupanija.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0037188
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora za rekonstrukciju, obnovu i prilagodbu građevine dvorca „Opeka“ projekta obnove spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“

Referentni broj: 02/15-2019/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71240000 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izrada glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora, za rekonstrukciju, obnovu i prilagodbu građevine dvorca „Opeka“ u građevinu javne i društvene namjene za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi te projekta obnove spomenika parkovne arhitekture i revitalizacije „Arboretuma Opeka“.

Predmetnom nabave obuhvaćeni su poslovi usluge projektiranja, izrade projektno-tehničke dokumentacije glavnog projekta, provedba postupaka ishođenja posebnih uvjeta projektiranja i građenja i uvjeta priključenja od javnopravnih tijela i tvrtki, provedba postupaka i ishođenja potvrda glavnog projekta po javnopravnim tijelima i tvrtkama, priprema svih zakonski propisanih dokumenata za provođenje postupka ishođenja građevinske dozvole, izrada projektno-tehničke dokumentacije izvedbenog projekta, te usluga provedbe projektantskog nadzora u toku izvođenja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 840 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71240000 Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Poslovni prostori ponuditelja, po potrebi poslovni prostori Naručitelja, lokacija dvorca Opeka na adresi Vinička ulica 42, Marčan, HRVATSKA, te po potrebi i druge lokacije potrebne za potpuno izvršenje posla.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je izrada glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora, za rekonstrukciju, obnovu i prilagodbu građevine dvorca „Opeka“ u građevinu javne i društvene namjene za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi te projekta obnove spomenika parkovne arhitekture i revitalizacije „Arboretuma Opeka“. Predmetnom nabave obuhvaćeni su poslovi usluge projektiranja, izrade projektno-tehničke dokumentacije glavnog projekta, provedba postupaka ishođenja posebnih uvjeta projektiranja i građenja i uvjeta priključenja od javnopravnih tijela i tvrtki, provedba postupaka i ishođenja potvrda glavnog projekta po javnopravnim tijelima i tvrtkama, priprema svih zakonski propisanih dokumenata za provođenje postupka ishođenja građevinske dozvole, izrada projektno-tehničke dokumentacije izvedbenog projekta, te usluga provedbe projektantskog nadzora u toku izvođenja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 %
Cijena - Ponder: 60 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 840 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Ne

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 23/10/2019
Lokalno vrijeme: 08:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 31/12/2019
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 23/10/2019
Lokalno vrijeme: 08:00
Mjesto:

Varaždinska županija, Varaždin, Franjevački trg 7, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/09/2019