Radovi - 448930-2015

Prikaži smanjeni prikaz

22/12/2015    S247    Radovi - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi

2015/S 247-448930

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 86937855002
Poštanska adresa: Bolnička cesta 32
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Opći odjel
Na pažnju (osoba za kontakt): Ljiljana Vukšić, dipl. iur.
E-pošta: ljiljana.vuksic@bolnica-vrapce.hr
Telefon: +385 13780606
Telefaks: +385 13483660

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+003-0038698

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Izgradnja zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju i rekonstrukcija postojećeg prizemnog objekta u sklopu kompleksa Klinike za psihijatriju Vrapče.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Radovi
Izvođenje radova
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Klinika za psihijatriju Vrapče.

NUTS kod HR011 Grad Zagreb

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Izgradnja nove zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju i rekonstrukcija postojećeg objekta u sklopu Klinike za psihijatriju Vrapče.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45000000 Građevinski radovi

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 51 102 288,81 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
4/15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 100-181471 od 27.5.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 1080 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Izgradnja zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju i rekonstrukcija postojećeg prizemnog objekta u sklopu kompleksa Klinike za psihijatriju Vrapče
V.1)Datum sklapanja ugovora :
10.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 8
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Zagrebgradnja d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39233442442
Poštanska adresa: V. Ravnice br. 6
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: zagrebgradnja@zagrebgradnja.hr
Telefon: +385 12351710
Telefaks: +385 12910459

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 49 070 651,30 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 51 013 793,69 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 18
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno ZJN.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Pravna služba
Poštanska adresa: Bolnička cesta 32
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: ljiljana.vuksic@bolnica-vrapce.hr
Telefon: +385 13780606
Telefaks: +385 13483660

VI.4)Datum slanja ove objave:
17.12.2015