Tjenesteydelser - 449159-2019

24/09/2019    S184    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Uspecificeret 

Danmark-Odense: Vejledning og rådgivning

2019/S 184-449159

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Socialstyrelsen
CVR-nummer: 26144698
Postadresse: Edisonsvej 1
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Søndergaard
E-mail: rso@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 41932549

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://socialstyrelsen.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249864&B=SOCIALSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249864&B=SOCIALSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kommunikation og bevægelseshandicap - VISOs ydelser på børn, unge og specialundervisningsområdet

Sagsnr.: 2019-7215
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312300 Vejledning og rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af ydelserne ”specialrådgivning” og ”udredning” på børn og ungeområdet samt specialundervisning vedr. 4 delaftaler/målgrupper: Informations- og kommunikationsteknologi (IKT); Andre supplerende kommunikationsløsninger (ASK); Vanskeligheder med tale og sprog samt Bevægelseshandicap og hjælpemidler. Desuden indeholder udbuddet option på køb af vidensydelser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

5000 Odense C

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omhandler børn og unge, der på grund af en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse delvist eller slet ikke har mulighed for at bruge tale som kommunikationsform. Kommunikationsvanskeligheder kan være medfødte fx børn med autisme, psykisk udviklingshæmning og medfødt hjerneskade eller erhvervede, der defineres ved tab af allerede lærte sproglige og kommunikative færdigheder. Kommunikationsbehovet kan afhjælpes med IKT-løsninger og alternative betjeningsformer.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Andre supplerende kommunikationsløsninger (ASK)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

5000 Odense C

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omhandler børn/unge, der på grund af en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse delvis/slet ikke har mulighed for at bruge tale som kommunikationsform.

Vanskeligheder kan være medfødte fx børn med autisme, psykisk udviklingshæmning og medfødt hjerneskade eller erhvervede, der defineres ved tab af allerede lærte sproglige og kommunikative færdigheder. Kommunikationsbehovet kan ikke alene afhjælpes med IKT-løsninger men må suppleres med andre ikke teknologiske kommunikationsløsninger.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vanskeligheder med tale og sprog

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

5000 Odense C

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Talevanskeligheder er en samlebetegnelse for forskellige undertyper af talemotoriske vanskeligheder hos børn.

Forsinket eller afvigende sprogudvikling involverer barnets evne til at anvende/forstå sprog, og kan påvirke sprogets form, indhold og funktion.

Henvendelser til VISO vedrørende rådgivning om vanskeligheder med tale og sprog drejer sig om børn og unge med komplekse problemstillinger, hvor der ønskes supplerende udredning for at afgrænse barnets sprog- og/eller talevanskeligheder.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bevægelseshandicap og hjælpemidler

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

5000 Odense C

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Børn/unge med bevægelseshandicap kan have behov for forskellige typer af indsatser og hjælpemidler. Det drejer sig om børn og unge med komplekse problemstillinger, hvor der er kommunale indsatser på både det somatiske/sundhedsfaglige og det sociale område.

Henvendelser til VISO vedrørende rådgivning om bevægelseshandicap og hjælpemidler drejer sig ofte om behov for siddestillingsanalyser i forbindelse med afprøvning af ny eller tilpasning af eksisterende kørestol.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. For så vidt angår proceduren for tildeling af kontrakt, henvises til udbudsbetingelserne.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 25/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der afholdes et informationsmøde d. 9.10.2019 kl. 10:00-12:00. Mødet foregår på konference- og kulturhuset Odeon i Odense. Mødet vil også blive livestreamet. Læs mere herom på:

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/puljer-og-udbud/tvaergaende-omrader

0g https://socialstyrelsen.dk/viso/udbud-i-viso

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte

Ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1;

2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen,

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2019