Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 449164-2019

24/09/2019    S184    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Odense: Vejledning og rådgivning

2019/S 184-449164

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Socialstyrelsen
CVR-nummer: 26144698
Postadresse: Edisonsvej 1
By: Odense C
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Brinch Jepsen
E-mail: lib@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 41730876

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://socialstyrelsen.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249076&B=SOCIALSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249076&B=SOCIALSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Svære og komplekse psykiske vanskeligheder - VISO's ydelser til børn og unge

Sagsnr.: 2019 -7215
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85312300
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af ydelserne ”specialrådgivning” og ”udredning” på børne og ungeområdet samt specialundervisning vedr.

1) svære og komplekse psykiske vanskeligheder og

2) spiseforstyrrelser.

Området rummer børn og unge med komplekse problemstillinger og flere svære psykiske vanskeligheder. Disse børn og unge er udfordret af en række alvorlige symptomer og stærkt overlappende problematikker som angst, depression samt markante ændringer i personlighedsstruktur og adfærd, der bevirker behov for specifik støtte og særligt tilrettelagt pædagogik for at kunne fremme børnenes trivsel og udvikling. Børn og unge, som lider af en spiseforstyrrelse ofte i kombination med andre lidelser eller sociale problemer. Anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning er alle eksempler på spiseforstyrrelser. Sociale og psykiske problemer der kan knytter sig til spiseforstyrrelsen kan være isolation, konflikter med primære omsorgsgivere, ængstelighed, depressiv sindsstemning og kognitive vanskeligheder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Svære og komplekse psykiske vanskeligheder - VISO's ydelser til børn og unge

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85312300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

5000 Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører specialrådgivning og udredning til børn og unge med svære og komplekse psykiske vanskeligheder, f.eks. angst, OCD, depression, personlighedsforstyrrelser, skizotypiske vanskeligheder eller psykotiske tilstande. Rådgivningen kan omhandle begrænsninger i disse børn og unges evne til at deltage i helt almindelige aktiviteter, både hjemme, i skolen og sammen med kammerater. Det kan være henvendelser fra PPR, forældre, sagsbehandlere på myndighedsniveau eller fra opholdsteder.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Spiseforstyrrelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85312300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

5000 Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører specialrådgivning og udredning vedr. spiseforstyrrelser hos børn og unge. En rådgivning kan f.eks. omhandle et barn, som har haft et stort vægttab, og som har en ekstrem frygt for at tage på. Barnet kan tidligere have været indlagt på børnepsykiatrisk afdeling, men er udskrevet, fordi barnet har opnået en acceptabel BMI. Der kan rådgives om børnenes adfærd omkring spisning eller den ambivalens, forældre og fagpersoner oplever hos barnet ift. at slippe spiseforstyrrelsen.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. For så vidt angår proceduren for tildeling af kontrakt, henvises til udbudsbetingelserne.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 25/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der afholdes et informationsmøde d. 9.10.2019 kl. 10:00-12:00. Mødet foregår på konference- og kulturhuset Odeon i Odense. Mødet vil også blive livestreamet. Læse mere herom på https://socialstyrelsen.dk/viso/udbud-i-viso

og https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/puljer-og-udbud/tvaergaende-omrader

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte

Ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1;

2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen,

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2019