Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 449431-2021

06/09/2021    S172

Danmark-Silkeborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 172-449431

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Kristensen
E-mail: tk@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/412bc15b-72eb-4c5f-88ea-470c3be31cea/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/412bc15b-72eb-4c5f-88ea-470c3be31cea/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/412bc15b-72eb-4c5f-88ea-470c3be31cea/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/412bc15b-72eb-4c5f-88ea-470c3be31cea/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud på ESDH-løsning til Silkeborg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en kontrakt på levering af en ESDH-løsning. Ordregivers fremadrettede strategi er at benytte en fælles ESDH-løsning til hele Ordregivers sagsmængde, der ikke hører hjemme i et egentligt fagsystem. Ordregivers ønsker en løsning, som enten er en servicebureauløsning (en SaaS/Cloud-løsning), eller en løsning hvor Ordregiver drifter løsningen selv, der understøtter den administrative sagsbehandling på tværs af alle Ordregivers forvaltninger. Løsningen skal understøtte sagsbehandlingen i alle typer af sager og på alle sagsområder. Både generelle administrative sager, alle former for borgersager, emnesager, personalesager, sager til den politiske behandling og sager med udgangspunkt i ejendomme og arealer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder en kontrakt på levering af en ESDH-løsning. Ordregivers fremadrettede strategi er at benytte en fælles ESDH-løsning til hele Ordregivers sagsmængde, der ikke hører hjemme i et egentligt fagsystem. Ordregivers ønsker en løsning, som enten er en servicebureauløsning (en SaaS/Cloud-løsning), eller en løsning hvor Ordregiver drifter løsningen selv, der understøtter den administrative sagsbehandling på tværs af alle Ordregivers forvaltninger. Løsningen skal understøtte sagsbehandlingen i alle typer af sager og på alle sagsområder. Både generelle administrative sager, alle former for borgersager, emnesager, personalesager, sager til den politiske behandling og sager med udgangspunkt i ejendomme og arealer. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, anvendelse, drift samt udtrædelse af løsningen, herunder blandt andet brugsret til løsningen, drift og support, afvikling på Ordregivers standard computere og mobile enheder, vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen i forhold til lovgivningsmæssig, faglig, funktionel og teknologisk udvikling, implementering af løsningen, herunder eventuel specialtilpasning til Ordregivers IT-miljø, opsætning af løsningen, projektledelse, rådgivning, uddannelse af undervisere, superbrugere og eventuelle specialister (eksempelvis dagsordenredaktører), afprøvning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning af løsningen, integration og snitflader til og fra andre systemer, levering og vedligeholdelse af dokumentation, uddannelse i henhold til aftalt omfang, konvertering af data og filer fra den nuværende løsning, dataudtræk og dokumentation heraf, nødvendigt basissoftware og 3. partslicenser til afvikling af løsningen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 75 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital som overstiger 0 DKK eksklusive moms

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sin væsentligste reference (1) vedrørende levering af en ESDH-løsning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre (3) år. Den tidsmæssige begrænsning regnes fra tilbudsfristen, således Kontrakten/Rammeaftalen ikke må være afsluttet for mere end tre år før tilbudsfristen. Kontrakten/Rammeaftalen skal have været i drift i minimum ét (1) år på datoen for tilbudsfristen. Referencen skal indeholde varetagelse af en lignende opgave. Varetagelse af en lignende opgave defineres som, at Leverandøren har konverteret data fra en ESDH-løsning til en anden, at Leverandøren har implementeret og idriftsat en ESDH-løsning og at Leverandøren har udarbejdet uddannelsesmateriale i egen ESDH-løsning.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/10/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/10/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Silkeborg Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til overværelse af åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en Tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136, hvis ikke Tilbudsgiver kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD i Ethics angive, hvorvidt Tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund. Ordregiver har desuden tilvalgt alle frivillige udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens § 137. Ordregiver er derfor forpligtet til at udelukke en Tilbudsgiver, der er omfattet af frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre Tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD i Ethics angive, hvorvidt Tilbudsgiver er omfattet af frivillige udelukkelsesgrunde.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2021