Usluge - 449579-2019

25/09/2019    S185

Luksemburg-Luxembourg: Višestruki okvirni ugovori uz ponovno otvaranje nadmetanja za pružanje usluga izrade studija o ponašanju – treći krug

2019/S 185-449579

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)
Poštanska adresa: Ariane Building, Route d'Esch 400
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: L-2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Gilda Capuano
E-pošta: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-33059
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/chafea/index_en.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5408
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Provedba programa djelovanja Unije u području zdravlja, programa za potrošače, inicijative „Bolja izobrazba za sigurniju hranu” (Better Training for Safer Food – BTSF) i promoviranje poljoprivrednih proizvoda

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Višestruki okvirni ugovori uz ponovno otvaranje nadmetanja za pružanje usluga izrade studija o ponašanju – treći krug

Referentni broj: CHAFEA/2019/CP/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79300000 Tržišno i ekonomsko istraživanje: anketiranje i statistika
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je okvirnog ugovora nabava izrade studija o ponašanju potrošača ili građana. Takvim će se studijama istražiti različiti čimbenici koji utječu na ponašanje i donošenje odluka potrošača. Podaci stečeni tim studijama omogućit će bolje razumijevanje postupaka donošenja odluka potrošača u EU-u i stoga pružiti bazu dokaza za donošenje budućih politika.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Poziv na nadmetanje pokreće se s pomoću otvorenog postupka za okvirni ugovor o uslugama s ponovnim pokretanjem nadmetanja. Planira se sklapanje okvirnih ugovora s najmanje 3 i najviše 6 izvoditelja. Od izvoditelja se očekuje da javnom naručitelju isporuči studije s podacima o ponašanju, informacijama i analizom donošenja odluka potrošača i građana kako u okolnostima diljem sektora tako i u onim specifičnim za tržište i to u pogledu uzoraka ponašanja, zajedničkih komercijalnih praksi i regulatornog ili političkog okvira.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor može se automatski obnoviti do 2 puta, svaki put za 12 mjeseci, osim ako jedna od strana zaprimi službenu obavijest o suprotnom najmanje 3 mjeseca prije završetka tekućeg trajanja. Obnovom se ne mijenjaju niti odgađaju postojeće obveze.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Potrošački program 2014.–2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 6
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/12/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/12/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prostorije CHAFEA-e na adresi 12, rue Guillaume Kroll L-1822 Luxembourg, Drosbach Building, meeting room A03/043, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga ponuditelj mora dostaviti puno ime i prezime te broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu. U suprotnom javni naručitelj zadržava pravo odbiti pristup svojim prostorijama.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/09/2019