Bygge og anlæg - 449791-2018

16/10/2018    S199

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 199-449791

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KAB bolig
CVR-nummer: 56815910
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Nielsen
E-mail: nhn@wissenberg.dk
Telefon: +45 27253462

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www2.ibinder.com/pub/DK/?lang=da-dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qozjpavhue
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

KAB huset

Sagsnr.: EHV 81
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

KAB ønsker at etablere et nyt tidssvarende ’KAB-Huset’ på en central grund i København, som erstatning for de eksisterende rammer i bygningerne i Vester Voldgade og Studiestræde. Projektet omfatter opførelse af i alt 7 400 brutto-m2 nybyggeri til KAB’s nye hovedsæde. Bygningen skal kunne huse i alt 400 medarbejdere samt gæster.

Huset skal understøtte og vise KAB’s centrale idéer om bedre boliger til alle: udvikling, livskvalitet og medbestemmelse. Overordnet skal KAB-Huset være et byggeri, som KAB skal være stolte af at vise frem – ikke mindst til KAB´s boligorganisationer. Når KAB fortæller om verdenen den gode historie om, at KAB vil ”skabe et godt og bæredygtigt kontorhus, der spiller sammen med og løfter sit nærmiljø”, må byggeriet også efterfølgende kunne redegøre for, at det faktisk har gode og bæredygtige løsninger. Det gælder fx valg af materialer, valg af tekniske løsninger, genbrug af ressourcer, affaldsbehandling mv.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 156 100 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45213150 Opførelse af kontorhuse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Enghavevej 81, København V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisekontrakten udbydes efter udbudsloven i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende/TED-databasen. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud. Udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelser indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at de der ansøger om prækvalifikation, og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i disse dokumenter.

Det er valgt at udbyde opgaven i totalentreprise på grundlag af et samlet udbudsmateriale, omfattende bl.a.:

- Udbudsannonce/udbudsbekendtgørelse/ESPD,

- Udbudsbetingelser,

- Dispositionsforslag omfattende tegninger og diverse teknisk materiale,

- Byggesagsbeskrivelse,

- Byggeprogram,

- Udbudstidsplan,

- Tilbudslister,

- Designmanual,

- Tegnings- og dokumentliste,

- Totalentreprisekontrakt,

- Rådgiveraftale mellem Henning Larsen og KAB.

Det er KAB´s ønske at udbuddet gennemføres efter en model som sikrer tidlig inddragelse af entreprenøren i projekteringsprocessen, således at dennes kompetencer i forhold til bl.a. tilrettelæggelse og design af detailløsninger til byggeriet, herunder sikring af bygbarhed kommer projektet til gavn.

Det er samtidig ønsket at den arkitektur, brugerprocessen og de indledende tanker og strategier som totalrådgiverteamet har været en væsentlig del af, bliver videreført i den videre proces.

Udbuddet gennemføres derfor i totalentreprise på grundlag af et dispositionsforslag.

Udbuddet gennemføres som ”udbud med forhandling” i overensstemmelse med Udbudslovens § § 61-66. Der påtænkes indgået en kontrakt med en totalentreprenør, under forudsætning af at udbudsforretningen kan afsluttes med en teknisk indstilling som kan tiltrædes af bestyrelsen i KAB.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 156 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/03/2019
Slut: 01/04/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere. Såfremt Ordregiver modtager ansøgninger fra mere end 3 egnede ansøgere, vil Ordregiver ud fra nedenstående kriterier udvælge, hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere sker på grundlag af de 3 bedste og mest relevante referencer inden for de seneste 5 år.

Ordregiver vil ved vurderingen af referencerne lægge vægt på størrelsen (værdien) og antallet af ansøgerens relevante referencer, dvs. referencer på opførelse af kontorbyggeri af sammenligneligt omfang som den udbudte opgave

Ansøger skal som bilag til ESPD’en, kort beskrive ansøgers relevante referencer, herunder opgavens værdi og tidspunktet for opgavens påbegyndelse og afslutning.

Hver reference må maksimalt fylde 2 A4 sider.

Udvælgelsen finder sted på grundlag af de oplysninger om referencer og egenkapital, som ansøger oplyser i ESPD. Ordregiver forbeholder sig dog ret til når som helst at kræve, at ansøgere fremlægger dokumentation, hvis Ordregiver skønner, at dette er nødvendigt for, at udbuddet kan gennemføres korrekt.

Hvis ansøgeren indsender mere end 5 referencer i alt, vil Ordregiver kun tage de første 5 referencer i betragtning, startende med hovedansøgerens, hvis ansøgeren er et konsortium eller hvis ansøgeren støtter sig på andre enheders kapacitet. Ansøgeren opfordres derfor til kun at vedlægge de i alt 5 referencer, som ansøgeren ønsker skal tages i betragtningen ved udvælgelsen.

Referencer skal vedlægges ansøgningen, som et særskilt bilag, og uploades på IBinder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Beskrivelse af optioner fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 2.9.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det totalrådgiverteam som har varetaget den indledende projektering overdrages til totalentreprenøren i forhold til den videre projektering for totalentreprenøren.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers økonomiske formåen:

For at sikre at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaven, er det et krav:

- Ansøger skal i ESPD’ens del IV.B oplyse sin årsomsætning i de seneste 3 regnskabsår samt ansøgers egenkapital i seneste offentliggjorte årsregnskab.

- For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

Følgende mindstekrav skal som minimum være opfyldt:

- Gennemsnitlig årsomsætning på baggrund af de 3 senest offentliggjorte årsregnskaber: 150 000 000 DKK, og årsomsætningen må ikke være under 100 000 000 DKK for hvert af disse år,

- Egenkapital: 50 000 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD’ens del IV.C angive sine største og bedste referencer vedrørende opførelse af kontorbyggeri. Referencerne må ikke være mere end 5 år gamle.

Bemærk, at en ansøger i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis ansøgeren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

Følgende mindstekrav skal som minimum være opfyldt:

- Ansøgeren har mindst 3 referencer på opførelse af større kontorbyggeri i totalentreprise inden for de seneste 5 år med en entreprisesum på minimum 100 000 000 DKK ekskl. moms.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/12/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Anmodning om prækvalifikation uploades jf. pkt. I.3 på: xxx

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6 er udelukket fra at deltage i udbuddet.

En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende i § § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 6 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over tildeling af kontrakt skal indgives til Klagenævnet for Udbud indenfor 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne, hvis underretningen har angivet en kortredegørelse for de relevante grunde til beslutningen.

Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter at bekendtgørelsen er offentliggjort.

Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidigt med indgivelse af klage over ordregiver til Klagenævnet, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen jf. Klagenævnslovens § 12, stk. 1

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2018