Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 450793-2016

22/12/2016    S247

Belgija-Bruxelles: UCA 15/080 Nabava novog ITSM alata i povezanih usluga osposobljavanja, savjetovanja, podrške i održavanja te provedbe i migracije

2016/S 247-450793

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, General Secretariat
Poštanska adresa: rue de la Loi/Wetstraat 175
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Procurement Coordination Unit
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Telefaks: +32 2-2810262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

UCA 15/080 Nabava novog ITSM alata i povezanih usluga osposobljavanja, savjetovanja, podrške i održavanja te provedbe i migracije

Referentni broj: UCA 15/080.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48900000 Razni programski paketi i računalni sustavi
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Osnovni projekt koji je predmet ugovora opisan je kako slijedi:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje uspostaviti okvirni ugovor za stjecanje rješenja upravljanja IT uslugama (ITSM) i povezanih usluga osposobljavanja, savjetovanja, podrške i održavanja te provedbe i migracije.

Glavni su ciljevi ugovora provođenje ITSM rješenja u prostorima Glavnog tajništva Vijeća.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 273 046.28 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti odjeljak II.1.4) Kratki opis.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta tehničke ponude i ponude usluga / Ponder: 50
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2016/S 125-222897
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 1600000994
Grupa br.: UCA 15/080
Naziv:

Nabava novog ITSM alata i povezanih usluga osposobljavanja, savjetovanja, podrške i održavanja te provedbe i migracije

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
09/12/2016
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Prodata Systems NV
Poštanska adresa: Leuvensesteenweg 540
Mjesto: Zaventem
NUTS kod: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Poštanski broj: 1930
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 273 046.28 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Dio: 90 %

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se može podnijeti Općem sudu u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi. Vremenska se ograničenja povećavaju zbog udaljenosti u utvrđenom razdoblju od 10 dana neovisno o mjestu poslovnog nastana ili uobičajenom boravištu predmetne osobe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, secrétariat général
Poštanska adresa: rue de la Loi/Wetstraat 175
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Telefaks: +32 2-281-0262
Internetska adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/12/2016