Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 452455-2019

26/09/2019    S186    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Odense: Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl

2019/S 186-452455

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Lind Petersen
E-mail: solj@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/296a2652-acde-4049-b25d-3281e04e4bdc/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/296a2652-acde-4049-b25d-3281e04e4bdc/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/296a2652-acde-4049-b25d-3281e04e4bdc/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af boldbanevedligehold

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud vedr. drift og vedligehold af boldbaner samt gartnerydelser omkring boldbaner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Boldbanevedligehold

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77310000
77320000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedrører drift og vedligehold af boldbaner.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Gartnerydelser omkring boldbaner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77320000
77310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 vedrører gartnerydelser omkring boldbaner.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænge i 2 x 12 måneder på samme vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Delaftale 1 - Omsætning i de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1 - Årlig omsætning på minimum 4 000 000 KK de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Delaftale 1- Mindst 3 sammenlignelige referencer de seneste 3 år,

- Delaftale 2- Mindst 3 sammenlignelige referencer de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

Tilbudsgiver skal dokumentere at have gennemført mindst 3 sammenlignelige referencer de seneste 3 år.

- Minimum 1 af de 3 referencer skal have omfattet drift og vedligehold af mindst 50 boldbaner,

- Det er et krav at tilbudsgiver har udført arbejdet. Såfremt tilbudsgiver ikke selv har udført arbejdet, skal denne støtte sig på evt. underleverandørers referencer, jf. pkt. 8.5,

- Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en flerårig kontrakt/rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder,

- Referencens alder regnes fra referencens slutdato og datoen for tilbudsfristen for dette udbud. Der må gerne være tale om referencer, der vedrører igangværende arbejder.

Sammenlignelige referencer indebærer, at referencerne skal ligge inden for drift og vedligehold af boldbaner, og mindst omfatter følgende opgavetyper:

- Græsklipning på boldbaner,

- Vertikalskæring, eftersåning, gødning og topdressing,

- Dybdeløsning samt udlægning af græstørv på boldbaner.

Hver enkelt reference behøver ikke at omfatte alle relevante opgavetyper, men samlet skal referencerne dække alle de omtalte opgavetyper.

Delaftale 2:

- Tilbudsgiver skal dokumentere at have gennemført mindst 3 sammenlignelige referencer de seneste 3 år. Hver enkelt reference skal have en kontraktsum på minimum 500 000 DKK pr. år,

- Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en flerårig kontrakt/rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder,

- Referencens alder regnes fra referencens slutdato og datoen for tilbudsfristen for dette udbud. Der må gerne være tale om referencer, der vedrører igangværende arbejder.

Sammenlignelige referencer indebærer, at referencerne skal ligge indenfor drift og vedligehold af grønne områder, og mindst omfatte følgende opgavetyper:

- Gartnerisk pleje,

- Beplantningspleje,

- Ukrudtsbekæmpelse,

- Græsslåning,

- Renhold af arealer.

Hver enkelt reference behøver ikke at omfatte alle relevante opgavetyper, men samlet skal referencerne dække alle de omtalte opgavetyper.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Det forventes at området udbydes efter kontraktudløb 4 år + 2 års option.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2019