Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 452602-2017

14/11/2017    S218

Latvija-Riga: Tehnička pomoć u području ljudskih resursa i usluge jezičnog osposobljavanja

2017/S 218-452602

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured BEREC-a
Poštanska adresa: Z. A. Meierovica bulv. 14, 2nd floor
Mjesto: Riga
NUTS kod: LV006 Rīga
Poštanski broj: 1050
Država: Latvija
Osoba za kontakt: Procurement Team
E-pošta: procurement@berec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://berec.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3051
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Ured BEREC-a
Poštanska adresa: Z. A. Meierovica Bulvaris 14, 2nd floor
Mjesto: Riga
Poštanski broj: 1050
Država: Latvija
Osoba za kontakt: Procurement Team
E-pošta: procurement@berec.europa.eu
NUTS kod: LV006 Rīga
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://berec.europa.eu/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička pomoć u području ljudskih resursa i usluge jezičnog osposobljavanja

Referentni broj: BEREC/2017/07/OT.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79500000 Pomoćne uredske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje tehničke pomoći u području ljudskih resursa i usluga jezičnog osposobljavanja za Ured BEREC-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tehnička pomoć u području ljudskih resursa

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79621000 Usluge pribavljanja uredskog osoblja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LV006 Rīga
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori Ureda BEREC-a.

II.2.4)Opis nabave:

Tehnička pomoć u području ljudskih resursa, uključujući relevantnu dodatnu administrativnu pomoć u vezi s aktivnostima u području ljudskih resursa Ureda BEREC-a kako bi se ispunili godišnji i višegodišnji ciljevi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Automatski obnovljiv do 3 puta. Najdulje trajanje ne bi trebalo premašivati 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge jezičnog osposobljavanja

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80580000 Organiziranje tečajeva za učenje jezika
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LV006 Rīga
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori Ureda BEREC-a ili prostori ugovaratelja ako to traži Ured BEREC-a.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge jezičnog osposobljavanja dolaze u 3 različita paketa na temelju njihovog formata u skladu s publikom, vremenom, učestalošću, lokacijom, ciljevima i rezultatima.

— Paket I.: skupno jezično osposobljavanje u prostorima Ureda BEREC-a.

— Paket II.: individualno podučavanje jezika ili u paru u prostorima Ureda BEREC-a ili u prostorima ugovaratelja ako to zahtijeva Ured BEREC-a.

— Paket III.: dodatne jezične usluge.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Automatski obnovljiv do 3 puta. Najdulje trajanje ne bi trebalo premašivati 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/12/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/01/2018
Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/11/2017