Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 452602-2017

14/11/2017    S218

Latvija-Riga: Tehnička pomoć u području ljudskih resursa i usluge jezičnog osposobljavanja

2017/S 218-452602

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured BEREC-a
Poštanska adresa: Z. A. Meierovica bulv. 14, 2nd floor
Mjesto: Riga
NUTS kod: LV006 Rīga
Poštanski broj: 1050
Država: Latvija
Osoba za kontakt: Procurement Team
E-pošta: procurement@berec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://berec.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3051
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Ured BEREC-a
Poštanska adresa: Z. A. Meierovica Bulvaris 14, 2nd floor
Mjesto: Riga
Poštanski broj: 1050
Država: Latvija
Osoba za kontakt: Procurement Team
E-pošta: procurement@berec.europa.eu
NUTS kod: LV006 Rīga
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://berec.europa.eu/
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička pomoć u području ljudskih resursa i usluge jezičnog osposobljavanja

Referentni broj: BEREC/2017/07/OT.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79500000 Pomoćne uredske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje tehničke pomoći u području ljudskih resursa i usluga jezičnog osposobljavanja za Ured BEREC-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tehnička pomoć u području ljudskih resursa

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79621000 Usluge pribavljanja uredskog osoblja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LV006 Rīga
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori Ureda BEREC-a.

II.2.4)Opis nabave:

Tehnička pomoć u području ljudskih resursa, uključujući relevantnu dodatnu administrativnu pomoć u vezi s aktivnostima u području ljudskih resursa Ureda BEREC-a kako bi se ispunili godišnji i višegodišnji ciljevi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Automatski obnovljiv do 3 puta. Najdulje trajanje ne bi trebalo premašivati 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge jezičnog osposobljavanja

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80580000 Organiziranje tečajeva za učenje jezika
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LV006 Rīga
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori Ureda BEREC-a ili prostori ugovaratelja ako to traži Ured BEREC-a.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge jezičnog osposobljavanja dolaze u 3 različita paketa na temelju njihovog formata u skladu s publikom, vremenom, učestalošću, lokacijom, ciljevima i rezultatima.

— Paket I.: skupno jezično osposobljavanje u prostorima Ureda BEREC-a.

— Paket II.: individualno podučavanje jezika ili u paru u prostorima Ureda BEREC-a ili u prostorima ugovaratelja ako to zahtijeva Ured BEREC-a.

— Paket III.: dodatne jezične usluge.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Automatski obnovljiv do 3 puta. Najdulje trajanje ne bi trebalo premašivati 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/12/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/01/2018
Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/11/2017