Usluge - 455133-2019

27/09/2019    S187

Hrvatska-Zagreb: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2019/S 187-455133

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.
Nacionalni registracijski broj: 96330310281
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Kristina Perak
E-pošta: kristina.perak@arz.hr
Telefon: +385 16515161
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.arz.hr
Adresa profila kupca: www.arz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0037968
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Društvo za građenje i gospodarenje autocestom

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Izmještanje državne ceste D6, od čvora Novigrad do Lišnice

Referentni broj: 74-V-19/35
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Izmještanje državne ceste D6, od čvora Novigrad do Lišnice.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluge se pružaju za državnu cestu D6, od čvora Novigrad do Lišnice. Mjesto isporuke svih dokumenata vezanih uz predmet nabave je na adresi Naručitelja, Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Širolina 4, Zag

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave obuhvaća Usluge izrade projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za Izmještanje državne ceste D6, od čvora Novigrad do Lišnice, u svemu prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 30 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države poslovnog nastana GS-a.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti GS-a dokazuje se ispunjenim e-ESPD obrascem (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak ? (alfa): Opći navod za sve kriterije za odabir, za sve gospodarske subjekte u ponudi, zasebno.

Naručitelj će, prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, osim ako već posjeduje te dokumente, zatražiti u primjerenom roku (ne kraćem od pet dana) dostavu ažuriranog popratnog dokumenta: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno prijedlogu ugovora koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Širolina 4, I. kat, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

29.2. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati ovlaštenim predstavnicima naručitelja neposredno prije otvaranja ponuda. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1) objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili DON-a,

2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3) objave izmjene DON, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene DON te na postupak otvaranja ponuda,

5) primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/09/2019