Tjenesteydelser - 456579-2020

29/09/2020    S189

Danmark-Esbjerg: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2020/S 189-456579

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Termansen
E-mail: lte@esbjergkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2341d22b-b28c-4e37-9984-a0236fd59a42/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2341d22b-b28c-4e37-9984-a0236fd59a42/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2341d22b-b28c-4e37-9984-a0236fd59a42/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af personlig pleje til hjemmeboende borgere i Esbjerg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en tjenesteydelseskontrakt på udførsel af personlige plejeopgaver i borgernes eget hjem døgnet rundt, og er omfattet af frit valg af leverandør til personlige opgaver jf. servicelovens § 83 og § 83a samt delegerede sygeplejeydelser efter sundhedslovens § 138. Opgaverne omfatter ikke beboere på plejehjem. Hjemmeboende borgere tildeles ydelsen i henhold til servicelovens § 91 om frit valg. Loven har til formål at sikre, at borgere, der er visiteret til personlig pleje, har frit leverandørvalg. Opgaverne omfatter ikke praktisk hjælp.

Udbuddet gennemføres efter light-regimet i henhold til afsnit III i udbudsloven med en tilbudsfase, hvor der kan forekomme forhandling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 112 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en tjenesteydelseskontrakt på udførsel af personlige plejeopgaver i borgernes eget hjem døgnet rundt, og er omfattet af frit valg af leverandør til personlige opgaver jf. servicelovens § 83 og § 83a samt delegerede sygeplejeydelser efter sundhedslovens § 138. Opgaverne omfatter ikke beboere på plejehjem. Hjemmeboende borgere tildeles ydelsen i henhold til servicelovens § 91 om frit valg. Loven har til formål at sikre, at borgere, der er visiteret til personlig pleje, har frit leverandørvalg. I Esbjerg Kommune er der en godkendt leverandør af personlig pleje. Den kommunale leverandør står uden for udbuddet, og fortsætter som hidtil. Borgerne vil således fremadrettet kunne vælge mellem 2 leverandører.

Udbuddet omfatter alene de borgere, der er bevilget personlig pleje leveret fra privat leverandør. Det drejer sig pt. om ca. 154 borgere.

Opgaverne omfatter ikke praktisk hjælp.

Det skal bemærkes, at antallet af visiterede timer og borgere kan variere. Grundet borgernes frie valg kan leverandørerne ikke garanteres et bestemt timeantal i kontraktperioden. Den anførte volumen er således alene et estimat, der ikke binder ordregiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delkontrakter. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet kontrakt kan opnås mere fordelagtige priser og en begrænsning af kommunens kontraktadministration. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med en samlet kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver vil alene indgå kontrakt med en leverandør, der besidder en tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til at udføre opgaven.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- En omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår på mindst 5 mio. DKK indenfor området personlige plejeopgaver døgnet rundt

- Positiv egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår

- Positiv soliditetsgrad i seneste afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes på baggrund af følgende formel: (Egenkapital x 100) / (Totale aktiver).

Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kan dokumenteres ved en af nedenstående punkter:

- Den seneste reviderede og godkendte årsrapport

- En revisorerklæring

- Anden måde der giver ordregiver tilsvarende sikkerhed for kravenes opfyldelse.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver vil alene indgå kontrakt med en leverandør, der besidder en tilstrækkelig teknisk og faglig formåen. Ordregiver stiller derfor krav om, at tilbudsgiver skal anføre mindst en reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være en acceptabel reference skal følgende krav være overholdt:

- Kontrakten skal vedrøre personlige plejeopgaver døgnet rundt efter serviceloven til en anden offentlig myndighed.

- Kontrakten skal have været i kraft 1. januar 2018 eller senere.

- Den månedlige kontraktsum skal i perioden fra 1. januar 2018 og til kontrakten ophørte, alternativt indtil tilbudsfristen, gennemsnitligt have været på mindst 400 000 DKK.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation på teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/10/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er medtaget i udbuddet: § 137, stk. 1, nr. 1 til 6.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/09/2020