Tjenesteydelser - 457431-2019

Submission deadline has been amended by:  497677-2019
30/09/2019    S188

Danmark-Bogense: Tekniske undersøgelser eller rådgivning

2019/S 188-457431

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
CVR-nummer: 29188947
Postadresse: Østergade 23
By: Bogense
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ole Vett
E-mail: ole@nordfynskommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/113445426.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.nordfynskommune.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/113445426.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/113445426.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af Kystbeskyttelsesprojekt - Bogense diger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71621000 Tekniske undersøgelser eller rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nordfyns Kommune har besluttet at starte et projekt om tilpasning kystbeskyttelse og pumpeforanstaltninger ved Bogense. Projektet drejer sig om tilpasning og klimatilpasning af kystbeskyttelse samt pumpeforanstaltninger på kyststrækningen ved Bogense fra Nyhave til Stegø Mølle ca. 8 km kystlinje.

Se en intro til projektet på https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLLjfTLarcKSAncgr903reICtyfLKgr7x2

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71313440 Miljøvurderingstjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet består af 3 faser:

- Forproces (1.fase),

- Konkret projekt (2. fase),

- Udførelsesfasen (3. fase).

Den udbudte rådgivningsleverancerne vil i alle 3 faser omfatte:

- Projektledelse,

- Tids- og økonomistyring,

- Kvalitetssikring,

- Projektmøder.

Borgerinddragelse, herunder planlægning, afholdelse og efterbearbejdning af borgermøder samt møder med borger på delstrækninger.

Forproces (1. fase af projektet):

- De udbudte opgaver for forprocessen består af forundersøgelser, vurderinger af eksisterende konstruktioner aktuelt og 50 år ud i fremtiden, dimensionering, tegninger af løsningsforslag, budget for anlægsprojektet og udarbejdelse af skitseforslag.

Konkret projekt (2. fase af projektet):

- De udbudte opgaver for den konkret fase er detailprojektering, modellering for risiko for oversvømmelse, miljøvurderingsproces herunder afgrænsningsnotat, udarbejdelse af miljøvurderingsrapport og miljøkonsekvensrapport og deltagelse i borgermøder.

Udførelsesfase (3. fase af projektet):

- De udbudte opgaver for udførelsesfasen udarbejdelse af det samlede udbudsmateriale, gennemførelse af udbud i kundens udbudsportal, gennemførelse af tildeling og kontraktindgåelse, byggeledelse, tilsyn, økonomi og byggemøder, som udført, drift og vedligeholdelses vejledning.

Der efterspørges en fast pris på de leverede ydelser.

Rådgivningen udføres som totalrådgivning inkl. den samlede projekteringsledelse. Rådgiveren skal udføre alle rådgivningsaktiviteter vedrørende teknisk rådgivning og styring af anlægsprojektet der er nødvendige for at opfylde projektets formål og intentioner i iht. koordinering med Nordfyns Kommune samt byggeherrerådgiver.

Der lægges vægt på, at den valgte rådgiver vil være i stand til at indgå i et konstruktivt samarbejde med aktiv inddragelse af driftsorganisationen. Bygherren ønsker aktiv medindflydelse i projektets forskellige faser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 75
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- En option er at sedimentbalancebudget, bølgepåvirkning, strømningsforhold bestemmes uden modelkørsel, dog evt. 1d model kørsel i Mike,

- En option er at sedimentbalancebudget, bølgepåvirkning, strømningsforhold hvor fortages modellering. (Mike 3D),

- En option er projektansvarsforsikring der dækker fra udførelsesfasen og 5 år efter afslutningen af anlægsprojektet,

- En option er bestemmelse af vandtilstrømmning fra baglandet til brud for fremtidig kapacitet af pumper og evt. reservoir uden modellering,

- En option er bestemmelse af vandtilstrømmning fra baglandet til brud for fremtidig kapacitet af pumper og evt. reservoir med modellering.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Krav til økonomiske formåen:

- Det er et krav, at tro og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige jf, bilag 12 er underskrevet,

- Det er minumskrav at Nordfyns Kommunes arbejdsklausul vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført af de fynske kommune underskrives jf. bilag 10.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Krav til teknisk og faglig formåen:

- I henhold til udbudslovens § 140 stilles følgende krav til teknisk og faglig formåen.

Al kommunikation i processen med projektet (skriftlig og mundtlig) skal være på dansk. Alt skriftligt materiale skal udformes på dansk, se også vedlagte erklæring, bilag 11.

Virksomheden skal henvise til 2 referenceprojekter, gennemført inden for de seneste 10 år i forhold til hvert af nedenstående krav. Der må godt henvises til igangværende projekter. Det skal i såfald beskrives hvilke ydelser der er leveret i forhold til nedenstående krav og hvor lagt man er nået. Der må godt henvises til projekter uden for Danmark.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencekrav:

1) Rådgivers referencer fra større projekter vedr. etablering/forstærkning af digekonstruktioner, pumpeforanstaltninger, erosionsbeskyttelse. Herunder risikovurdering af eksisterende konstruktioner og beregninger (evt. modelkørsel) i forhold til valg af konstruktioner dimensionering og fastsættelse af sikkerhedsniveau samt risiko for oversvømmelse til brug for bidragsfordeling, evt. ved modellering i Mike;

2) Rådgivers referencer vedr. projektering herunder udbud af større projekter vedr. etablering/forstærkning af digekonstruktioner, pumpeforanstaltninger, erosionsbeskyttelse. Rådgivers referencer med styring af anlægsprojekter;

3) Rådgivers referencer fra styring af miljøvurderingsproces (tidligere VVM-proces) og udarbejdelse af afgrænsningsnotat, miljørapport og miljøkonsekvensrapport (tidligere samlet i VVM-redegørelse) for større anlægsprojekter med vurdering af miljøpåvirkningerne af landskab, mennesker, terristrisk natur og arter samt marin natur og arter.

I forhold referencekrav 1, 2 og 3 der udfyldes i ESPD`en i form af liste med kort beskrivelse af de enkelte projekter som indeholder følgende:

— Kort beskrivelse af projektet hvor, hvornår og hvad,

— Kort beskrivelse af rådgiverens rolle,

— Bygherrens kontaktoplysninger.

Underskrevet erklæring på at al kommunikation vedr. rådgivning i projektet foregår på dansk jf, bilag til udbudsmateriale.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at kontakte bygherren for tilbudsgiverens angivne projekter. Uddybende materiale skal kunne fremsendes på forlangende inden for 24 timer. Sker dette ikke, betragtes tilbuddet som ikke konditionsmæssigt og vil ikke blive evalueret.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 18) med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af udbudsmaterialet inklusiv udkast til rådgiveraftale. I forhold til kontraktvilkår henvises iøvrigt til udbudsmaterialet.

Tilbud, der indeholder forbehold, risikerer at blive afvist som ukonditionsmæssige.

Ved forbehold forstås afvigelser fra udbudsmaterialets krav, uanset hvorledes afvigelsen betegnes.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 164-402901
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2019