Tjenesteydelser - 458949-2020

30/09/2020    S190

Danmark-Kgs. Lyngby: Opmåling af bygninger

2020/S 190-458949

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Susan Højgaard
E-mail: suhoe@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ltk.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ltk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Optegning af ejendomsportefølje

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71315300 Opmåling af bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omhandler optegning af Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomsportefølje. Alle ejendomme og bygninger skal fysisk 3D skannes med laserskanning og ud fra punktskyen fra hver laserskanning af hver bygning, skal der udarbejdes en 3D bygningsmodel med tilhørende objekter, rum og tegningsgrundlag indeholdende informationer herpå.

Følgende arbejde er indeholdt i rådgivers ydelse:

- 3D skanning af alle ejendomme og tilhørende bygninger

- Udarbejde 3D modeller på baggrund af punktsky fra 3D skanning

- Konvertering af 3D modellers sheets til plantegninger i PDF

- Aflevering af 3D modeller, punktskyer og PDF-tegninger mm. i projektweb.

Opgaven er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71315300 Opmåling af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomme. Se nærmere i udbudsmaterialet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af projektet omhandlende optegning af Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomsportefølje. Alle ejendomme og bygninger skal fysisk 3D skannes med laserskanning og ud fra punktskyen fra hver laserskanning af hver bygning, skal der udarbejdes en 3D bygningsmodel med tilhørende objekter, rum og tegningsgrundlag indeholdende informationer herpå.

Følgende arbejde er indeholdt i rådgivers ydelse:

- 3D skanning af alle ejendomme og tilhørende bygninger

- Udarbejde 3D modeller på baggrund af punktsky fra 3D skanning

- Konvertering af 3D modellers sheets til plantegninger i PDF

- Aflevering af 3D modeller, punktskyer og PDF-tegninger mm. i projektweb.

Opgaven er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt egnede ansøgere vil Lyngby-Taarbæk Kommune lægge vægt på kvaliteten af de i punkt III.1.3) nævnte referencer set i forhold til den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1) og VI.3). Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen, skal der ligeledes afleveres ESPD for den virksomhed samt en støtteerklæring. Lyngby-Taarbæk Kommunes paradigme til støtteerklæring skal anvendes. Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2, nr. 6 samt nr. 7 frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Lyngby-Taarbæk Kommune opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen, skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen skal

der sammen med ESPD afleveres en støtteerklæring, se punkt II.2.14) så ansøgeren kan godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb. Baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underrådgivere opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger, og hvem ansøger baserer sig på både for så vidt angår økonomisk formåen som teknisk formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD'et er et afleveringskrav, jf. denne udbudsbekendtgørelses punkt II.2.14). Råd om udfyldelse af ESPD'et findes i Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning om ESPD:

https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Den økonomiske aktør skal i relation til økonomisk og finansiel kapacitet udfylde finansielle nøgletal i afsnit B i del IV i ESPD'et: Under dette punkt i ESPD'et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår samt oplyse beregningsgrundlaget i form af både egenkapital samt værdien af de samlede aktiver. Se nærmere i udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i hver af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Hvis ansøgeren direkte eller indirekte har ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af virksomhedernes konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis én sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager. De pågældende virksomheder skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD’et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. De støttende enheder skal i deres støtteerklæring, bekræfte denne hæftelsesforpligtelse. De støttende enheder skal anvende Lyngby-Taarbæk Kommunes paradigme til støtteerklæring.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, skal disse enheder hver især (og uden brug af støttevirksomheder) have en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal ved referencer dokumentere at have relevante erfaring med sammenlignelige projekter, der er udført indenfor de seneste 3 år.

Ved sammenlignelige projekter forstås rådgiverydelser, der indeholder 3D skanning af ejendomme og udarbejdelse af 3D modeller fra punktskyer.

For hver reference ønskes oplyst følgende:

- Opdragsgiver

- Samlet kontraktsum inkl. optioner

- Opgavens karakter, størrelse (m2) og omfang/indhold

- Ansøgers rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde

- Udførelsestidspunkt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der må maksimalt afleveres 4 referencer af max ½ A4-side for hver.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

- Kontrakten indeholder bilag om solidarisk hæftelse for økonomiske støttevirksomheder

- Kontrakten indeholder bestemmelser om ansvarsbegrænsning og forsikring

- Kontrakten indeholder bestemmelser om dagbod.

Se desuden nærmere i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/11/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB udbud kan rettes til RIB A/S, tlf.: 35245250, support@rib-software.dk Udbudsnummeret i RIB udbud er TN249313A

Ansøgerne skal udfylde ESPD'et på RIB.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten skal ikke være ældre end 6 måneder.

— Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

— Referencer: referencelisten, jf. punkt III.1.3), indeholdende oplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte referencer udgør den endelige dokumentation for referencerne.

— dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant.

— Støtteerklæringer fra underleverandører – såfremt det er relevant.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: www.kfst.dk
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2020